STOWARZYSZENIE SIEMONIA - PRZESZŁOŚĆ TERAŹNIEJSZOŚĆ PRZYSZŁOŚĆ

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Email Drukuj PDF

 

Statut

Stowarzyszenia: SIEMONIA-PRZESZŁOŚĆ TERAŹNIEJSZOŚĆ PRZYSZŁOŚĆ


 

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę SIEMONIA – PRZESZŁOŚĆ TERAŹNIEJSZOŚĆ PRZYSZŁOŚĆ, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem, które może posługiwać się skrótem S-PTP, zastępującym kilkuwyrazową nazwę.

§ 2.

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych. Siedzibą Stowarzyszenia jest Siemonia w województwie śląskim.

 1. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw, jeżeli działalność, którą prowadzi nie narusza zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

§ 3.

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną.

 1. Stowarzyszenie: SIEMONIA – PRZESZŁOŚĆ TERAŹNIEJSZOŚĆ PRZYSZŁOŚĆ działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 zm. Dz. U. 1990r. Nr 14, poz. 86, Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.
 2. Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym zrzeszeniem, którego działalność oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.
 3. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników i tworzyć biuro.
 4. Nazwa Stowarzyszenia i godło jest prawnie zastrzeżone.
 5. Stowarzyszenie może używać pieczęci i odznak z nazwą i godłem zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Stowarzyszenie może posiadać sztandar.

§ 4.

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

 1. Stowarzyszenie może należeć do związków stowarzyszeń. Decyzję w sprawie przynależności podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

 

Rozdział 2.

Cele i sposoby ich realizacji

§ 5.

Stowarzyszenie jest organizacją samorządną, ma prawo do wypowiadania się w sprawach publicznych, realizuje następujące cele:

 1. przekazywanie wiedzy oraz transformacja i rozwój jednostki i społeczeństwa,
 2. kształtowanie i rozwój uniwersalnych zdolności u ludzi, tj. porozumiewanie się przedstawicieli różnych środowisk, podejmowanie decyzji, formułowanie opinii opartych na analizie materiału dowodowego i ocena przyszłości,
 3. tworzenie szansy na zbliżenie społeczności lokalnej do środowiska przyrodniczego i podejmowanie wspólnych inicjatyw na poziomie gminy, regionu, kraju,
 4. budowanie od najmłodszych lat u dzieci i młodzieży takiego systemu wartości, w którym środowisko naturalne jest dobrem naczelnym,
 5. działanie na rzecz poprawy stanu środowiska przyrodniczego sołectwa, gminy, regionu, świata,
 6. ochrona terenów wodonośnych, zasobów wód głębinowych i powierzchniowych jako dziedzictwa narodowego,
 7. podejmowanie działań w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt w środowisku wiejskim,
 8. podejmowanie i wspieranie działań na rzecz wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego sołectwa Siemonia,
 9. zachowanie i ochrona istniejących terenów leśnych i rolnych na obszarze Siemoni i pozostałych sołectw gminy Bobrowniki,
 10. podejmowanie działań mających na celu wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego,
 11. ochrona interesów społeczności lokalnej oraz członków Stowarzyszenia w ramach obowiązującego porządku prawnego,
 12. promocja zdrowia i  propagowanie zdrowego stylu życia,
 13. informowanie społeczności lokalnej o zagrożeniach środowiska, bytu i życia,
 14. ochrona naturalnych siedlisk roślin i zwierząt dla zachowania bioróżnorodności ,
 15. propagowanie turystyki kwalifikowanej,
 16. podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej i wdrażania przepisów Unii Europejskiej z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego i społecznego oraz zachowania dziedzictwa kulturowego,
 17. kształtowanie postaw społecznych młodych mieszkańców poprzez zachęcanie do aktywnego uczestniczenia w życiu publicznym swojej „małej ojczyzny”,
 18. upowszechnianie wiedzy o historii, kulturze, tradycjach i zasobach przyrodniczych regionu ze szczególnym uwzględnieniem sołectwa Siemonia , Gminy Bobrowniki i Powiatu Będzińskiego,
 19. otaczanie opieką i udzielanie pomocy osobom starszym , samotnym i niepełnosprawnym,
 20. wspieranie przedsięwzięć służących umocnieniu wychowawczej roli rodziny,
 21. pomoc rodzinom wielodzietnym (troje lub więcej dzieci w rodzinie) w zapewnieniu równego startu w dostępie do dóbr kultury i oświaty, wyrównywanie szans edukacyjnych,
 22. promowanie uzdolnionych dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich.

§ 6.

Stowarzyszenie realizuje cele poprzez:

 1. prowadzenie działalności wydawniczej zgodnej z założeniami statutu,
 2. prowadzenie i popularyzacja edukacji prozdrowotnej,
 3. prowadzenie i popularyzacja edukacji regionalnej,
 4. udostępnianie i propagowanie informacji o możliwościach prawnego przeciwdziałania pojawiającym się zagrożeniom społecznym i ekologicznym,
 5. organizowanie spotkań i imprez dla i z udziałem członków społeczności lokalnej promujących dorobek kulturalny i tradycje Siemoni i Gminy Bobrowniki,
 6. współpracę i współdziałanie z władzami samorządowymi województwa, powiatu, gminy i sołectwa w zakresie opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego sołectwa Siemonia i Gminy Bobrowniki,
 7. podejmowanie działań mających na celu zapobieganie zagrożeniom bytu i życia mieszkańców, poprzez artykułowanie ocen i wniosków dotyczących przygotowywanych planów rozwoju infrastruktury cywilizacyjnej na terenie Siemoni jak również docieranie z tymi ocenami i wnioskami do odpowiednich instytucji i władz,  przestrzennego przygotowania i realizacji planów rozwoju infrastruktury i gospodarki Siemoni,
 8. ochrona dziedzictwa geologicznego jakim jest Płaskowyż Twardowicki, jego wzgórz cennych dla ekspozycji krajobrazu i obszarów wodonośnych,
 9. inicjowanie, opracowywanie i promocja własnych projektów rozwoju sołectwa Siemonia,
 10. działalność na rzecz ochrony środowiska, propagowanie akcji, promowanie nowych technologii i rozwiązań ekologicznych,
 11. promowanie Siemoni i dorobku kulturalnego oraz zasobów przyrodniczych w gminie, Polsce, Europie i świecie,
 12. zachowanie i ochronę zabytków sakralnych istniejących w Siemoni takich jak:
 • układ cmentarza rzymsko-katolickiego z połowy XIX wieku, kaplicy cmentarnej, zabytkowych nagrobków,
 • kościoła parafialnego pod wezwaniem Wszystkich Świętych, datowanego na 1881r. , obiektów zabytkowych wewnątrz kościoła oraz terenu wokół kościoła,
 • krzyża podróżnego- murowanego z przełomu XIX/XX wieku,
 • zachowanie i ochronę istniejącej strefy ekspozycji na wschód i południe  od kościoła parafialnego pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Siemoni, przed wprowadzaniem kubatur dysharmonizujących tą strefę,
 • ochrona innych zabytków rozpoznanych i ewidencjonowanych w przyszłości

13.  współpracę z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie ochrony stanowisk archeologicznych znajdujących się na obszarze    Siemoni   i Gminy Bobrowniki, bogatej w ślady osadnictwa prehistorycznego, zwracanie uwagi na to, aby wszelkie prace ziemne w tym rejonie były wykonywane pod nadzorem archeologa,

14.  współpracę z Publicznym Gimnazjum i Domem Kultury w Siemoni mającą na celu wspomaganie rozwoju wyżej wymienionych placówek,
15.  promocję  instytucji oraz przedsiębiorstw działających lokalnie,
16.  uczestniczenie w programach pomocowych i bilateralnych Unii Europejskiej oraz innych organizacji z nią współpracujących,
17.  współpracę z placówkami naukowymi i instytucjami państwowymi w celu pozyskiwania wyników monitoringu środowiska, wyników badań społecznych niezbędnych do postawienia diagnozy i podjęcia działań zapewniających właściwe warunki dla ekorozwoju i poprawy komfortu życia mieszkańców Siemoni i pozostałych sołectw Gminy Bobrowniki oraz sąsiednich gmin,
18.  inne działania realizujące cele statutowe.

Rozdział 3.

Prawa i obowiązki członków

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być tylko członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

 

§7.

Stowarzyszenie posiada członków: założycieli, zwyczajnych, wspierających i honorowych.

 1. członkami założycielami są osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych, które doprowadziły do powołania i zarejestrowania Stowarzyszenia i przyjęły niniejszy statut,
 2. członek założyciel korzysta z biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia pod warunkiem opłacania składek członkowskich,
 3. członkiem zwyczajnym staje się każda osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, po złożeniu pisemnej deklaracji na ręce Zarządu, który w drodze uchwały przyjmuje ją w poczet członków Stowarzyszenia,
 4. członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną niezbędną w realizacji celów Stowarzyszenia,
 5. członkiem wspierającym staje się osoba fizyczna i prawna, która po złożeniu pisemnej deklaracji na ręce Zarządu, w drodze uchwały zostaje przyjęta przez Zarząd w poczet członków Stowarzyszenia,
 6. członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia,
 7. członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie na wniosek dziesięciu  członków Stowarzyszenia,

§ 8.

Członkowie założyciele i członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 2. korzystania z pomocy organizacyjnej Stowarzyszenia,
 3. udziału w zebraniach, wykładach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie ,
 4. zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.

Członkowie założyciele i członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. przestrzegania postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał organów Stowarzyszenia,
 2. brania aktywnego udziału w działalności Stowarzyszenia oraz w akcjach i inicjatywach społecznych podejmowanych przez Stowarzyszenie,
 3. dbania o dobre imię, autorytet i prestiż Stowarzyszenia,
 4. regularnego opłacania składek członkowskich.

 

Członkowie wspierający i honorowi:

 1. nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego,
 2. mogą brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni,
 3. członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
 4. członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania  składek członkowskich.

§ 9.

O wygaśnięciu lub pozbawieniu członkostwa zwyczajnego decyduje uchwała Walnego Zebrania członków.

1.  Utrata członkostwa następuje automatycznie na skutek:

 • pisemnej rezygnacji przedłożonej Zarządowi,
 • wykluczenia przez Zarząd z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia, niewywiązywania się z powierzonych    zadań, nie płacenia składek za okres pół roku,
 • utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
 • śmierci członka
 • utraty osobowości prawnej przez osoby prawne,

2.  Pozbawienie członkostwa poprzedzone jest postępowaniem wyjaśniającym, wszczętym przez Zarząd.

3.  Członek zwyczajny, którego dotyczy wniosek o pozbawienie członkostwa, ma prawo do złożenia na posiedzeniu Zarządu wyjaśnień i   ustosunkowania się do postawionych mu  zarzutów.

4.  Uchwała Zarządu o pozbawieniu członkostwa zapada bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym.

5.  Od decyzji Zarządu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania.

Rozdział 4.

Władze Stowarzyszenia

§ 10.

Władzami Stowarzyszenia są: Walne Zebranie Członków, Zarząd, Komisja Rewizyjna. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów,

§ 11.

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.

 

§ 12.

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

 1. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział wszyscy członkowie Stowarzyszenia:

a)  z głosem stanowiącym – członkowie założyciele i członkowie zwyczajni,

b)  z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

2.   Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 13.

Walne Zebranie Członków – zwyczajne jest zwoływane raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad, Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na siedem dni przed terminem zebrania.

§ 14.

Walne Zebranie Członków – nadzwyczajne może się odbywać w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd, z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków założycieli i członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 15.

Uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów  w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy członków założycieli i członków zwyczajnych.

 1. W przypadku braku kworum przewodniczący ustala drugi termin i zwołuje następne Walne Zebranie Członków, w tym samym dniu 15 minut później.
 2. W drugim terminie, dla ważności podejmowanych uchwał nie jest wymagana obecność połowy członków.

§ 16.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 2. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
 3. wybór przewodniczącego Walnego Zebrania Członków,
 4. wybór przewodniczących i członków komisji,
 5. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 6. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 7. uchwalanie budżetu,
 8. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
 9. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
 10. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 11. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
 12. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 13. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,
 14. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia,
 15. uchwalania zasad przejmowania, powoływania, prowadzenia i nadawania nazwy Stowarzyszeniu,
 16. uchwalanie zmian w statucie,
 17. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków i reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz
 18. gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, jakiej dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 17.

Zarząd składa się od 3 – 7 osób; w skład Zarządu 3- osobowego wchodzą: prezes, wiceprezes, skarbnik ; w skład Zarządu 5- osobowego wchodzą: prezes, dwóch wiceprezesów, skarbnik,    sekretarz; w skład Zarządu 7- osobowego wchodzą: prezes, dwóch wiceprezesów, skarbnik, sekretarz, dwóch członków Zarządu.

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes, lub wiceprezesi na wniosek pozostałych członków Zarządu.
 3. Do kompetencji Zarządu należy:

a)      realizacja celów statutowych  Stowarzyszenia,

b)      występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał i regulaminów,

c)      organizacja i nadzorowanie działalności gospodarczej,

d)      wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

e)      sporządzanie planów pracy i budżetu,

f)       sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

g)      podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

h)      reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

i)       zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

j)       opracowanie i składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

k)      powoływanie komisji i zespołów problemowych oraz określanie ich zadań,

l)       opracowywanie strategii rozwoju i działalności Stowarzyszenia,

m)    opracowywanie projektów mających na celu pozyskiwanie do ich realizacji dotacji ze środków krajowych i unijnych.

 

§ 18.

Komisja Rewizyjna składa się od 3 do 5 osób, powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia w zakresie realizacji zadań programowych i budżetowych.

 1. W skład komisji 3- osobowej wchodzą: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz; w skład komisji 4- osobowej wchodzą: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz, członek komisji; w skład komisji 5-osobowej wchodzą: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz, dwóch członków komisji.
 2. Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zebranie Członków na okres czterech lat.
 3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
 4. Komisja Rewizyjna przeprowadza wewnętrzną kontrolę działalności Stowarzyszenia nie rzadziej niż raz w roku.
 5. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę oddziałów terenowych Stowarzyszenia nie rzadziej niż raz w roku.

§ 19.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola programowej i finansowej działalności Stowarzyszenia i oddziałów terenowych,
 2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
 3. składanie wniosków o absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia i Zarządów oddziałów terenowych,
 4. zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu Stowarzyszenia , w przypadku nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym w niniejszym Statucie,
 5. przewodniczący i członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu,
 6. członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji w Zarządzie Stowarzyszenia.

§ 20.

W przypadku, gdy skład Zarządu Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie jego składu może nastąpić na zwyczajnym lub nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków, na okres do końca kadencji Zarządu w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, jeżeli do końca kadencji pozostało więcej niż sześć miesięcy.

 1. Członkowie Zarządu mogą być odwołani:

a)      na wniosek prezesa – w przypadku niewywiązywania się ze statutowych obowiązków, nie wykonywania przydzielonych zadań, nieusprawiedliwionej nieobecności na posiedzeniach Zarządu, zalegania z opłacalnością składek członkowskich przez okres dłuższy niż sześć miesięcy,

b)      na wniosek Komisji Rewizyjnej, jeżeli będą działali na szkodę Stowarzyszenia.

2.  Uchwałę podjętą w sprawie odwołania członka Zarządu zatwierdza Walne Zebranie Członków.

3.  W uzasadnionych przypadkach członek Zarządu może zrezygnować na własną prośbę z pełnionej funkcji.

4.  Członek Zarządu wobec którego została podjęta uchwała o jego odwołaniu ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania i przedstawić swoje    wyjaśnienia.

§21.

Stowarzyszenie może posiadać oddziały terenowe, które nie posiadają osobowości prawnej. Każdy oddział jest integralną częścią Stowarzyszenia.

Do oddziału terenowego mogą należeć tylko członkowie zwyczajni i członkowie wspierający. Oddziały terenowe Stowarzyszenia działają na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez Walne Zebranie Członków:

 1. Oddziały terenowe powoływane są uchwałą Zarządu Stowarzyszenia na pisemny wniosek od 5 - 15 członków zwyczajnych.
 2. Założyciele oddziału terenowego wybierają spośród siebie Zarząd oddziału składający się z: przewodniczącego, sekretarza i skarbnika, na okres czterech lat.
 3. Posiedzenia Zarządu oddziału terenowego odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.
 4. Posiedzenia Zarządu oddziału terenowego zwołuje przewodniczący.
 5. Do kompetencji Zarządu oddziału terenowego należy:

a. realizacja celów statutowych Stowarzyszenia,

b. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

c. sporządzanie planów pracy oddziałów terenowych,

d. opracowanie i składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

6.  Przewodniczący odpowiada za działalność oddziału terenowego i bierze udział w zebraniach Zarządu Stowarzyszenia, z prawem składania wniosków.

7.  Sekretarz prowadzi dokumentację pracy oddziału terenowego.

8.  Dla ważności podejmowanych uchwał, wymagana jest na zebraniu obecność całego składu Zarządu oddziału.

9.  Skarbnik odpowiedzialny jest za sprawy finansowe oddziału terenowego

a.  skarbnik oddziału terenowego zobowiązany jest, najpóźniej do siódmego dnia każdego miesiąca przesłać  sprawozdanie      finansowe wraz z opisanymi rachunkami do skarbnika Stowarzyszenia

b.  w przypadku braku działalności finansowej w danym miesiącu, wystarczy, że skarbnik oddziału powiadomi o tym fakcie prezesa Stowarzyszenia,

10.  Do  15 stycznia każdego roku kalendarzowego, Zarząd oddziału terenowego  przesyła pisemne sprawozdanie roczne ze swojej działalności do

Zarządu Stowarzyszenia, a w swoim archiwum przechowuje kopię przesłanego dokumentu.

11. Oddział terenowy powoływany jest na czas nieograniczony.

12. Oddziały terenowe podlegają kontroli Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

13. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia przeprowadza kontrolę działalności oddziałów   terenowych Stowarzyszenia nie rzadziej niż raz w roku.

§22.

Członkowie oddziału terenowego realizują cele statutowe, decyzje Zarządu, uchwały, przedstawiają propozycje i wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia.

 1. Oddział terenowy nie może posiadać własnego konta bankowego, udzielać pożyczek, poręczeń oraz zaciągać kredytów.
 2. Odział terenowy zobowiązany jest prowadzić ewidencję korespondencji przychodzącej i wychodzącej.
 3. Członkowie oddziału terenowego spotykają się minimum 2 razy w roku, sporządzają protokoły z zebrań, podejmują uchwały.
 4. Wnioski oddziału terenowego o dotacje na działalność statutową zatwierdza Zarząd Stowarzyszenia.
 5. Oddział terenowy przechowuje dokumentację przez cały okres swojej działalności.
 6. Rozwiązanie oddziału terenowego następuje decyzją Zarządu Stowarzyszenia, gdy ilość członków oddziału jest mniejsza niż 5 osób, a zaistniała sytuacja nie rokuje nadziei na wzrost liczby członków oddziału terenowego.

 

Rozdział 5.

Majątek i fundusze

§23.

Majątek Stowarzyszenia powstaje:

 1. ze składek członkowskich,
 2. darowizn, spadków i zapisów,
 3. dotacji i ofiarności publicznej,
 4. dochodów z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność Stowarzyszenia lub będących w jego użytkowaniu.

§24.

Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

§25.

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§26.

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli, a w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są dwa podpisy składane łącznie przez prezesa, skarbnika lub wiceprezesa i skarbnika.

 

Rozdział 6.

Postanowienia końcowe

§27.

Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów – 2/3, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§28.

Uchwalenie Statutu lub uchwała o jego zmianie wywiera skutki prawne od chwili  wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

§29.

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

§30.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy ustawy   Prawo o Stowarzyszeniach, Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy regulujące prawidłową realizację założeń programowych i organizacyjnych Stowarzyszenia.