STOWARZYSZENIE SIEMONIA - PRZESZŁOŚĆ TERAŹNIEJSZOŚĆ PRZYSZŁOŚĆ

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Kolej regionalna - kalendarz wydarzeń
Drukuj PDF

 

 

 

 

KOLEJ REGIONALNA

 

POŁĄCZENIE KOLEJOWE MIĘDZYNARODOWEGO PORTU LOTNICZEGO „KATOWICE”  W PYRZOWICACH Z MIASTAMI AGLOMERACJI  GÓRNOŚLĄSKIEJ.


Kalendarium wydarzeń związanych ze sporządzaniem  Zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego na  podstawie Uchwały Nr III/5/8/2007 Sejmiku Województwa  Śląskiego z dnia 14.03.2007r. dotyczących rozwiązań komunikacyjnych strefy okołolotniskowej w obrębie Gminy Bobrowniki przedstawione zostało bardzo obszernie na stronie Urzędu Gminy Bobrowniki : www.bobrowniki.pl w zakładce Plany Budowy Kolei -> Kolej Regionalna.

Uchwały Zebrań Wiejskich sołectwa Siemonia w sprawie wyrażenia opinii w sprawie projektu rozwiązań komunikacyjnych strefy okołolotniskowej w obrębie Gminy Bobrowniki.

 • Siemonia uchwała nr 1/2009 z dnia 21.X.2009r -       pobierz
 • Siemonia uchwała nr 2/2009 z dnia 16.XII.2009r -     pobierz

Uchwały Zebrań Wiejskich pozostałych sołectw Gminy Bobrowniki oraz Uchwały Rady Gminy dostępne na stronie Urzędu Gminy Bobrowniki w zakładce Plany Budowy Kolei -> Kolej Regionalna .

Zachęcamy bardzo gorąco do zapoznania się  z tymi dokumentami.

Na dzień dzisiejszy planowana trasa kolei regionalnej łączącej MPL: „Katowice” w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej wciąż jest zagadką.

Zgodnie z informacją dyrektora projektu Pana Waldemara Michalika, jeszcze we wrześniu przewidywane jest złożenie wniosku o uzyskanie decyzji środowiskowej do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach. RDOŚ po ogłoszeniu wszczęcia postępowania, rozpocznie procedurę administracyjną w ramach której, zapewniony jest udział społeczeństwa zgodnie przepisami  ustawy z 3.X.2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie(Dz. U. Nr 199,poz.1227). RDOŚ stosownym obwieszczeniem (ogłoszenie w prasie lub w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu planowanego przedsięwzięcia, na stronie BIP organu właściwego w sprawie) poinformuje społeczeństwo o miejscu i czasie składania uwag i wniosków w ustawowym terminie – 21 dni!


Ważna Informacja!!!

RDOŚ wszczęła postępowanie o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Budowa połączenia kolejowego MPL"Katowice" w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej,odcinek Katowice-Pyrzowice ".

 • Pismo S-PTP do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 30.08.2010r.    pobierz
 • Obwieszczenie RDOŚ z dnia 22.09.2010r. o możliwości zapoznania się z raportem: Budowa połączenia kolejowego MPL "Katowice" w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej, odcinek Katowice-Pyrzowice   -  pobierz

W dniach od 5 października 2010r do 26 października 2010r każdy może zapoznać się z wnioskiem, raportem oraz innymi dokumentami zebranymi w przedmiotowej sprawie.

Dokumenty znajdują się do wglądu w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach,ul. Powstańców 41a w godzinach 7.30-15.30 w pokoju nr 403. Uwagi można zgłaszać osobiście lub pisemnie na adres:

RDOŚ, Wydział Ocen Oddziaływania na Środowisko, 40-024 Katowice,ul.Powstańców 41a.


Dnia 26.X.2010r Stowarzyszenie: Siemonia-Przeszłość Teraźniejszość Przyszłość złożyło w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska  uwagi i wnioski do Raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia "Budowa połączenia kolejowego MPL „Katowice” w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej, odcinek Katowice-Pyrzowice”.

Jednocześnie stowarzyszenie S-PTP zgłosiło gotowość uczestniczenia jako strona w pracach nad w/w raportem.

Dnia 2.XI.2010r wystosowane zostało pismo do Naczelnika Wydziału Ocen Oddziaływania na Środowisko RDOŚ-  Pani Jolanty Tyka  w przedmiotowej sprawie.    pobierz

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Stowarzyszenia S-PTP, postanowił dopuścić Stowarzyszenie S-PTP do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa połączenia kolejowego MPL "Katowice" w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej, odcinek Katowice-Pyrzowice"   pobierz pobierz


 


 

2011 ROK

25 marca 2011r. na stronie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska ukazało się obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i modernizacji części lotniskowej i portowej MPL "Katowice" w Pyrzowicach.


14 czerwca 2011r. -   w Urzędzie Gminy Mierzęcice, z inicjatywy Wójta Gminy Mierzęcice Grzegorza Podlejskiego, odbyło się spotkanie, którego wiodącym tematem było omówienie wariantów przebiegu kolei dużych prędkości oraz kolei regionalnej na odcinku Katowice - Pyrzowice.

Ze strony PKP PLK S.A. udział w spotkaniu wzięli Prezes Zarządu PKP PLK S.A. Zbigniew Szafrański, Dyrektor Centrum Kolei Dużych Prędkości w Warszawie Zbigniew Ciemny, Kierownik Kontraktu Zespołu ds. studium modernizacji linii CMK (Centralna Magistrala Kolejowa) Andrzej Biały oraz Kierownik kontraktu Zespołu ds. studium modernizacji linii CMK Mieczysław Rudy.

Władze samorządowe reprezentowali:  Starosta Powiatu Będzińskiego - Krzysztof Malczewski, Wójt Gminy Bobrowniki - Arkadiusz Ziemba,Wójt Gminy Ożarowice - Grzegorz Czapla, Dyrektor Wydziału Planowania Strategicznego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego -  Andrzej Baksik, poseł na Sejm RP - Waldemar Andzel, Radni Sejmiku Województwa Śląskiego - Czesław Sobierajski i Marian Gajda, Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach - Grzegorz Skarwecki oraz przedstawiciele Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. Członek Zarządu GTL S.A - Andrzej Olko i Dyrektor MPL Katowice w Pyrzowicach - Paweł Wojda. Przeczytaj relację !

23 września 2011r. -   Informacja RDOŚ w Katowicach

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w sprawie wydania decyzji o   środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą " Budowa połączenia kolejowego MPL   "Katowice" w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej, odcinek Katowice - Pyrzowice".

Zgodnie z informacją  RDOŚ, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia. Ponieważ przedsięwzięcie to zalicza się do operacji mogących znacząco wpływać na środowisko, RDOŚ zaprasza wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z dokumentacją sprawy. Jednocześnie przypomina, że każdy może złożyć uwagi i wnioski do projektu w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie do 24 października w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, ul. Powstańców 41a - w godzinach od 7.00 do 15.00 (pokój 403).

19 października  2011r. - Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach

Obwieszczenie REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA w Katowicach o przedłużeniu terminu i rozprawie administracyjnej w postępowaniu dotyczącym przedsięwzięcia pn.: „Budowa połączenia kolejowego MPL „Katowice” w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej, odcinek Katowice – Pyrzowice”

W związku z powyższym obwieszczeniem, na stronie poświęconej wydarzeniom branży kolejowej: Rynek Kolejowy, ukazał się  25 października 2011r. artykuł pt. " Konsultują sprawę budowy torów do Pyrzowic" - czytaj . Myślę , że warto zapoznać się z tym materiałem, szczególnie zaś polecam lekturę publikowanych na ten temat komentarzy!

14 listopada 2011r. - w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach zostanie przeprowadzona rozprawa administracyjna, otwarta dla społeczeństwa, dotycząca przedsięwzięcia pn.: „Budowa połączenia kolejowego MPL „Katowice” w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej, odcinek  Katowice – Pyrzowice”.

RDOŚ w Katowicach podjął decyzję o jej zorganizowaniu z powodu bardzo dużego zainteresowane przebiegiem trasy ze strony lokalnej społeczności – w toku postępowania do Dyrekcji wpłynęło ok. 4000 uwag i wniosków mieszkańców gmin, na terenie których planowana jest budowa odcinka kolejowego. Termin wydania decyzji środowiskowej zależny będzie od wielu czynników, w tym od ilości i tematyki zgłoszonych uwag i wniosków oraz możliwości udzielenia przez inwestora (PKP PLK) wyczerpujących wyjaśnień.  ( Informacja RDOŚ w Katowicach )

14 listopada 2011r. o godz. 13.30 przed Urzędem Gminy Bobrowniki, podstawiony będzie autokar, którym chętni ( po wcześniejszym zgłoszeniu tel. w Sekretariacie U.G.) będą mogli udać się na rozprawę  do Katowic. Zachęcamy do skorzystania z tej oferty!

Jednocześnie przypominamy, że można jeszcze do czasu rozprawy (14 listopada) składać indywidualne protesty i uwagi do raportu środowiskowego (pobierz - wzór protestu) i wysłać najlepiej listem poleconym na adres RDOŚ-u : Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska- Wydział Ocen Oddziaływania na Środowisko, ul. Powstańców 41 a, 40-024 Katowice.

7 listopada 2011r. - przed Urzędem Gminy Bobrowniki odbyło się nagranie audycji Radia Katowice - "Wszystko na temat" ( red. Anna Juśkiewicz i Gabriela Kaczyńska) poświęcone problemom mieszkańców gminy Bobrowniki związanym z planowaną budową kolei regionalnej Katowice-Pyrzowice. (posłuchaj audycji). Poniższe zdjęcia wykonał Pan J.Gwóźdź:

7 listopada 2011r. - przed Urzędem Gminy Ożarowice Telewizja Silesia - TVS -  nadała audycję ( red. Krzysztof Trzosek) na temat planowanej budowy kolei regionalnej Katowice-Pyrzowice  i protestów mieszkańców. ( obejrzyj materiał )  lub  ( przeczytaj ).

7 listopada 2011r. -  "Gazeta Wyborcza" - artykuł red. Tomasza Głogowskiego pt " Koniec marzeń o szybkiej kolei do Pyrzowic", w którym m.in.  o tym, że PKP przyznaje, że firma Poeyry Infra i DB International nie sporządziła inwentaryzacji środowiskowej, czyli pełnego raportu na temat ochrony przyrody wzdłuż planowanej trasy z powodu.......licznych ( kilka tysięcy!!!) skarg i protestów mieszkańców gminy Bobrowniki i Ożarowice!!! oraz interesujący komentarz do powyższego artykułu.    -  ( czytaj )

14 listopada 2011r. - w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przeprowadzona została rozprawa administracyjna, otwarta dla społeczeństwa, dotycząca przedsięwzięcia pn.: „Budowa połączenia kolejowego MPL „Katowice” w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej, odcinek  Katowice – Pyrzowice”, która ma zdecydować o wydaniu tzw. decyzji środowiskowej. Informacja o rozprawie poniżej:

Rozprawa administracyjna - 14 listopada 2011r.

14 listopada 2011r. o godz. 15.00, w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się rozprawa administracyjna, kolejny etap prac związanych z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania "Budowa połączenia kolejowego MPL "Katowice" w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej, na odcinku Katowice-Pyrzowice", otwarta dla wszystkich osób zainteresowanych tematem.

Wykonawcą Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (wersja 2) jest Konsorcjum "MPL Katowice" PÖYRY.

O konieczności przeprowadzenia rozprawy zdecydował Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach z powodu dużego zainteresowania przebiegiem trasy społeczności lokalnych oraz dużej ilości uwag i wniosków - ok. 4000 przez mieszkańców gmin, na terenie których planowana jest budowa nowego odcinka kolejowego.

Rozprawę przeprowadzono z udziałem przedstawicieli inwestora - Polskich Kolei Państwowych: Pana Waldemara Michalika - Dyrektora Projektu, PKP PLK SA, Centrum Realizacji Inwestycji, Oddział w Katowicach; Pana Michaela Kremmera - Kierownika Projektu Konsorcjum "MPL Katowice" PÖYRY. oraz ekspertów opracowujących raport o środowiskowych uwarunkowaniach ( mi.in. Pani Marty Wronka-Tomulewicz).

Rozprawę prowadziła Pani Jolanta Tyka - Naczelnik Wydziału Ocen Oddziaływania na Środowisko z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Pani Joanna Borówka - Koordynator Prac Zespołu.

W rozprawie uczestniczyli mieszkańcy gmin: Bobrowniki, Ożarowice oraz Bytomia.

Gminę Bobrowniki reprezentowali:

Pan Arkadiusz Ziemba - Wójt Gminy Bobrowniki, Pan Włodzimierz Trzcionka - Radny Powiatu Będzińskiego, mieszkaniec Dobieszowic, Pan Jerzy Chwała - Przewodniczący Rady Gminy Bobrowniki, Pan Tomasz Gajek - Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Pani Katarzyna Cofała - Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwoju, Infrastruktury i Środowiska, Sołtys Siemoni, Radni Gminy Bobrowniki; Pani Krystyna Bożek, Pani Alicja Nabrdalik-Kocot, Pani Teresa Głogowska, Pan Jacek Mościński, Pan Stanisław Przybylak oraz radna poprzedniej kadencji Pani Czesława Nabrdalik. W rozprawie uczestniczyli także sołtysi:  Pani Irena Garczarczyk - Sołtys Sączowa, Pani Barbara Klusek - Sołtys Wymysłowa, Pan Włodzimierz Koźmiński - Sołtys Bobrownik, Pan Roman Kańtoch - Sołtys Dobieszowic, Pani Barbara Kańtoch- przedstawicielka Rady Sołeckiej w Wymysłowie.

W rozprawie wzięli udział również przedstawiciele organizacji pozarządowych: Pani Elżbieta Sapińska - Sekretarz Rady Pożytku Publicznego, Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Sączowa, Pan Andrzej Fabiańczyk - Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Praw Człowieka, Czystego Środowiska oraz Zabytków Województwa Śląskiego.

Stowarzyszenie: SIEMONIA - PRZESZŁOŚĆ TERAŹNIEJSZOŚĆ PRZYSZŁOŚĆ reprezentowali:  Pani Zofia Krzykawska - Wiceprezes, Pani Joanna Waler - Skarbnik, Pan Jan Gwóźdź - Członek Zarządu, Pan Leszek Fałek - Członek Stowarzyszenia S-PTP, mieszkaniec Siemoni, reprezentujący mieszkańców ulicy Wolności, którzy zostali poszkodowani przez zalania i podtopienia, spowodowane zaburzeniem stosunków wodnych, przez budowę autostrady A1.

Na rozprawę przybyli także mieszkańcy Bobrownik i Dobieszowic, najbardziej zagrożeni planowaną inwestycją kolejową.

Uczestnicy rozprawy mogli zgłaszać żądania, składać wyjaśnienia a także przedstawiać zarzuty, argumenty oraz dowody na ich poparcie podczas dyskusji lub złożyć do protokołu w formie pisemnej.

Podczas rozprawy, nie planowano poruszenia kwestii własności, wykupu gruntów, wywłaszczeń oraz wysokości odszkodowań z tego tytułu, ponieważ w świetle obowiązujących przepisów kwestie te nie są poddawane analizie w postępowaniu poprzedzającym wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Jednak uczestnicy rozprawy zwrócili uwagę na kwestie uwarunkowań kulturowych, społecznych i ekonomicznych, które kształtują środowisko życia człowieka - nieodłącznego elementu środowiska przyrodniczego.

Wiele kontrowersji budził fakt prowadzenia odwiertów geologicznych, pomiarów geodezyjnych i rozgraniczeń na działkach prywatnych, jeszcze przed zatwierdzeniem raportu o środowiskowych uwarunkowaniach i przed wydaniem decyzji lokalizacyjnej.

Mieszkańców gminy Bobrowniki zbulwersowały propozycje przesunięcia linii kolejowej relacji Katowice-Pyrzowice na granicę powiatu Będzińskiego i powiatu Tarnogórskiego lub do zachodniej strony autostrady (linia fioletowa) zgłoszone przez Wójta Gminy Ożarowice - Pana Grzegorza Czaplę oraz panią Danutę Brix z gminy Ożarowice. Wiceprezes S-PTP , Pani Zofia Krzykawska wyraziła zdecydowany sprzeciw wobec przesuwania kolei na obszar gminy Bobrowniki, przypomniała zebranym, że od 2009r. gmina Bobrowniki nie wyraziła zgody na żaden przebieg kolei na swoich terenach, stwierdziła, że propozycje przesunięcia linii kolejowej z obszaru Ożarowic , na obszar gminy Bobrowniki są nieetyczne, ponieważ uwzględniają tylko interesy gminy Ożarowice, narażając na straty środowiskowe, społeczne i ekonomiczne gminę Bobrowniki.

Pani Zofia Krzykawska potwierdziła w swej wypowiedzi, że gmina Bobrowniki popiera przebieg przez Tarnowskie Góry, po dawnych i istniejących szlakach kolejowych i zwróciła się ponownie do mieszkańców Ożarowic o poparcie tego stanowiska, ponieważ każdy z dotychczas proponowanych przebiegów linii kolejowej jest zagrożeniem nie tylko dla gminy Bobrowniki ale także dla gminy Ożarowice.

Stanowisko mieszkańców, uzasadniające brak przesłanek ekonomicznych i społecznych dla proponowanej kolei regionalnej oraz zagrożenia dla środowiska przyrodniczego, zdrowia, życia i mienia mieszkańców, poparła również Pani Barbara Dziuk - Radna Sejmiku Śląskiego, Wiceprzewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwracając się do inwestora z propozycją ponownego rozpatrzenia proponowanego przebiegu i wskazanie w raporcie alternatywnego przebiegu, który nie będzie budził tyle emocji, nie będzie zagrażał środowisku przyrodniczemu, szczególnie zaś zbiornikowi wody pitnej Kozłowa Góra ( Jezioro Świerklanieckie ), który to stanowi rezerwuar wody pitnej dla aglomeracji śląskiej oraz wodom powierzchniowym i podziemnym.

Przedstawiony przez PKP PLK raport o środowiskowych uwarunkowaniach budzi wiele zastrzeżeń i kontrowersji, wymaga licznych uzupełnień, o czym świadczą zgłaszane podczas rozprawy wnioski i uwagi.

Odpowiedzi,  jakich  udzielali eksperci budziły również zastrzeżenia, które dotyczył głównie skuteczności metod przeprowadzonych badań i ich wyników. Niestety, na wiele pytań, szczególnie tych dotyczących uwarunkowań społecznych i ekonomicznych, inwestor i projektanci nie potrafili podczas rozprawy odpowiedzieć. Zapewniono, że na te pytania inwestor odpowie w formie pisemnej.

Stowarzyszenie: SIEMONIA - PRZESZŁOŚĆ TERAŹNIEJSZOŚĆ PRZYSZŁOŚĆ zgłosiło wniosek o przesłanie Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, polegającego na budowie połączenia kolejowego MPL "Katowice" w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej ( wersja 2), do Krajowej Komisji do Spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko, gdzie niezależni eksperci będą mogli ustosunkować się do uwarunkowań społecznych i środowiskowych planowanej inwestycji kolejowej, zaniechań i błędów wykazanych w raporcie oraz celowości kolei aglomeracyjnej, tylko z nazwy, która planowana jest w pobliżu autostrady A1 i będzie to linia konkurencyjna, której koszty rosną już na etapie planowania inwestycji ( z 1,2 mld do 2-3 mld !). W tym układzie obie inwestycje liniowe, konkurując ze sobą nie będą miały odpowiedniej liczby pasażerów oraz dochodów pozwalających na utrzymanie ich wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Rozprawa administracyjna była nagrywana i protokół z rozprawy zostanie przesłany do zainteresowanych sprawą jednostek administracyjnych, gdzie każda osoba będzie mogła zapoznać się z jego treścią.

(Przygotowanie tekstu: Z. Krzykawska i J.Waler,  fot. J.Gwóźdź)

22 listopada 2011r. - Na stronie RDOŚ-u ukazała się informacja o odbytej 14 listopada rozprawie administracyjnej 

24 listopada 2011r. - Na stronie BIP Urzędu Gminy Ożarowice opublikowana jest odpowiedź na petycję złożoną 25.01.2011r. do Parlamentu Europejskiego przez Panią Stanisławę Nowak w imieniu swoim i innych mieszkańców gminy Bobrowniki i Ożarowice  w sprawie przedsięwzięcia "Budowa połączenia kolejowego MPL Katowice w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej".

przeczytaj !

7 grudnia  2011r. - OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH w sprawie przedłożenia Krajowej Komisji do Spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  polegającego na budowie połączenia kolejowego MPL „Pyrzowice” z miastami aglomeracji śląskiej.


30 listopada 2011r. -  Uchwała Rady Powiatu Będzińskiego w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego zadania "Budowa połączenia kolejowego MPL Katowice w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej , odcinek Katowice - Pyrzowice"

21 grudnia 2011r.

RDOŚ w Katowicach opublikowała protokół z rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa, przeprowadzonej 14 listopada 2011r. w gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25 dotyczącej planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa połączenia kolejowego MPL “Katowice” w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej, odcinek Katowice-Pyrzowice”  -    przeczytaj !

30 grudnia 2011r :


Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego zatwierdzająca projekt  badań geologiczno – inżynierskich podłoża dla szlaku projektowanej linii   kolejowej, dróg towarzyszących oraz obiektów inżynierskich w związku ze zmianami przebiegu projektowanej trasy w km 23.800 – 28.4000 połączenia kolejowego z Katowic do Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach  -   zobacz pismo: część.1 i część 2.
Pismo skierowane do Wójta Gminy Bobrowniki przez firmę geodezyjną Geopartner Sp. z o.o. w sprawie zgłoszenia robót geodezyjnych (do w/w projektu) - termin rozpoczęcia prac: 16.01.2012r, planowane zakończenie robót: 13.02.2012r.   - przeczytaj pismo:  część 1, część 2, część 3.

 A TAKIE BYŁY POCZĄTKI PLANOWANIA KOLEI REGIONALNEJ.

Na stronach BIP Urzędu Gminy Ożarowice zamieszczone zostały interesujące materiały ukazujące jakie były początki planowania budowy kolei regionalnej Katowice - MPL w Pyrzowicach. Warto zapoznać się z tymi informacjami ! - przeczytaj artykuł i  dołączone załączniki (załącznik 1, załącznik 2, załącznik 3)
Ciekawych informacji  dotyczących powyższego tematu dostarcza nam lektura pisma Wójta Gminy Ożarowice z 5 lutego 2010r do pana M.Horzeli, zamieszczonego również na stronie BIP Ożarowice -  zapoznaj się


Poniżej archiwalne informacje prasowe, telewizyjne itp. dotyczące powyższego tematu:


11 grudnia 2008r - "(PO)prawka na Pyrzowice" - TVS - informacje - zobacz

19 luty 2009r - " Szybka kolej niepewna" - Dziennik Zachodni - czytaj
29 września 2009r - podpisanie  umowy, której przedmiotem jest wykonanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej dla zadania:„Budowa połączenia kolejowego MPL Katowice w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej, odcinek Katowice – Pyrzowice” - czytaj

30 września 2009r - "Za pięć lat będzie szybka kolej do Pyrzowic " - Gazeta.pl - czytaj
25 listopada 2009r - "Szybka kolej przez plażę i kościół" - Dziennik Zachodni - czytaj

24 maja 2010r - "Konflikt wokół szybkiej kolei do Pyrzowic" - TVS - informacje - zobacz

21 listopada 2010r - " Nie mogę słuchać tych bzdur" -"Gwarek" Tarnowskie Góry - przeczytaj
6 maja 2011r. - " Skąd te emocje wokół linii kolejowej do Pyrzowic?" -Rynek Kolejowy przeczytaj

30 sierpnia 2011r. - "Pyrzowice - Na lotnisko szybką koleją nie tak prędko? "- czytaj

25 października 2011r. -" Konsultują sprawę budowy torów do Pyrzowic" - Rynek Kolejowy -przeczytaj

7 listopada 2011r. - Koniec marzeń o szybkiej kolei do Pyrzowic" - Gazeta Wyborcza - artykuł red. Tomasza Głogowskiego - czytaj

17 listopada 2011r - "Będzie szybka kolej do Pyrzowic?" - TVS - informacje - zobacz

Warto przeczytać !

Na stronie PKP PLK  zamieszczony jest bardzo interesujący  materiał na temat działań PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na rzecz ochrony środowiska w procesie inwestycyjnym . Od dnia 1 stycznia 2010r. działania te  realizowane są przez Centrum Realizacji Inwestycji i terenowe oddziały tej nowopowstałej jednostki organizacyjnej, do  której  celów statutowych należą:

1. Kwalifikacja przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na środowisko.

2. Opracowywanie, opiniowanie i odbiór dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji środowiskowej:

 • analizy środowiskowe,
 • karty informacyjne przedsięwzięcia,
 • raporty środowiskowe,
 • operaty wodnoprawne.

3. Opracowanie wniosku o dofinansowania w części środowiskowej wraz z przygotowaniem kompletu dokumentów.

4. Pozyskiwanie danych w zakresie istniejących warunków eksploatacyjnych.

5. Analiza projektów pod względem wystąpienia w nich oddziaływań skumulowanych i współpraca z zarządcami dróg publicznych w celu wypracowania wspólnego stanowiska zapewniającego zastosowanie skutecznych i przemyślanych rozwiązań chroniących środowisko.

6. Prowadzenie konsultacji społecznych.

7. Zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu.

8. Prowadzenie wizji w terenie na etapie przedrealizacyjnym.

9. Monitorowanie procesu pozyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

10. Nadzorowanie realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie zadań środowiskowych określonych w decyzjach administracyjnych.

11. Koordynacja działań związanych z wykonaniem analizy porealizacyjnej:

 • prowadzenie badań w zakresie ochrony przed hałasem,
 • kontrola poprawności i skuteczności zastosowanych rozwiązań minimalizujących wpływ na środowisko,

12. Prowadzenie postępowań w przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszary Natura 2000.

13. Monitorowanie powstawania nowych obszarów Natura 2000, na które mogą potencjalnie oddziaływać prowadzone inwestycje.

14. Prowadzenie ocen oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć ubiegających się o dofinansowanie w ramach POIiŚ.

15. Dbałość o zagwarantowanie zgodności procedur krajowych z wymaganiami prawa europejskiego.

Proszę zwrócić uwagę szczególnie  na pkt. 5 - 7 ( tu działania  PKP PLK dotyczące budowy kolei regionalnej MPL "Pyrzowice" z miastami aglomeracji górnośląskiej pozostawiają wiele do życzenia ). Pozostawiamy to bez komentarza - Państwo sami to najlepiej ocenią .

Więcej informacji .....

 


 

2012 ROK.

18 stycznia 2012r:-

W Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach odbyło się spotkanie dotyczące budowy szybkiej linii kolejowej łączącej lotnisko w Pyrzowicach z miastami Aglomeracji Górnośląskiej. W spotkaniu uczestniczyli m.in. marszałek województwa śląskiego Adam Matusiewicz, przedstawiciel PKP PLK – Waldemar Michalik, reprezentanci konsorcjum firm Pöyry Infra i DB International – wykonawcy projektu jak również przedstawiciele Zarządu Powiatu oraz gmin Bobrowniki i Ożarowice.

Wójt Gminy Ożarowice po raz kolejny proponuje przesunięcie linii kolejowej ok. 200 metrów w stronę Gminy Bobrowniki. Niestety, w artykule brak jest informacji na temat stanowiska Gminy Bobrowniki. - przeczytaj

27 stycznia 2012r :

Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 24 stycznia 2012r dotycząca  umorzenia postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu badań geologiczno - inżynierskich podłoża gruntowego pod obiekty inżynierskie oraz wybrane odcinki linii kolejowej Katowice - MPL Pyrzowice dla części działek położonych na terenie Gminy Ożarowice  - przeczytaj!

10 lutego 2012 r - Obwieszczenie RDOŚ o nowym terminie załatwienia wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa połączenia kolejowego MPL “Katowice” w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej, odcinek Katowice-Pyrzowice

15 lutego 2012r - Pismo Radnych Gminy Bobrowniki - Panów Jacka Mościńskiego i Adama Nocunia do Wójta Gminy Bobrowniki w sprawie budowy linii kolejowej MPL -Katowice w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej - czytaj !
W nawiązaniu do problemów poruszonych w w/w piśmie polecamy lekturę artykułu o wywłaszczeniach - zapoznaj się !
20 lutego 2012 r. 

W związku z tym, że obecnie wokół planu budowy połączenia kolejowego "MPL Katowice" w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej wiele się dzieje ( tu warto zwrócić uwagę na determinację Urzędu Marszałkowskiego, który stoi na stanowisku, że możliwe są korekty, ale  tylko pod warunkiem, że kolej będzie szybka i że proponowane zmiany  nie zakłócą terminu ukończenia projektu do września 2013r.) Stowarzyszenie S-PTP wystosowało pisma do:
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do lektury !

21 lutego 2012r  - Na stronie Urzędu Gminy Bobrowniki ukazała się:

 • notatka ze spotkania, które odbyło się 18 stycznia w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach ( o czym informowaliśmy powyżej)  w sprawie przebiegu linii kolejowej łączącej MPL Katowice w Pyrzowicach z miastami Aglomeracji Górnośląskiej - część 1 / część 2 / część 3 / część 4 / część 5 /
 • notatka z narady z dnia 9.02.2012 roku, która odbyła się w  Powiatowym Zarządzie  Dróg w Będzinie z siedzibą w Rogoźniku w sprawie połączenia kolejowego MPL Katowice w Pyrzowicach z miastami Aglomeracji Górnośląskiej - przeczytaj 
Po zapoznaniu się z notatką z dnia 9 lutego 2012r. dotyczącą ustaleń(???) w sprawie budowy kolei regionalnej nie trudno oprzeć się wrażeniu, że  władze gminne niewystarczająco dbają o interes gminy, podpisując uzgodnienia dla infrastruktury kolejowej (wiadukty nad drogami) jeszcze  przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji lokalizacyjnej i konsultacjach społecznych? Przypominamy, że GDOŚ przedłużył termin rozpatrzenia sprawy  do 31 marca 2012r.

Zasadne jest pytanie: czy decyzja ta była konsultowana z Radą Gminy? Co na to radni (!!!) którzy są przecież zobowiązani reprezentować stanowisko mieszkańców i działać dla ich dobra i pomyślności?
Dlaczego ustalenia zostały podpisane jako ostateczne - bez możliwości dalszych negocjacji ? Jak  się ma do tego realizacja uchwał zebrań wiejskich i Rady Gminy wyrażających stanowczy  sprzeciw mieszkańców wobec tej planowanej inwestycji kolejowej?

Czy tak mają wyglądać te " inne sposoby walki z koleją", które deklarowała Pani Przewodnicząca Rady Gminy na spotkaniu z zarządem stowarzyszenia S-PTP???

W związku z powyższą notatką Stowarzyszenie: S-PTP na XVII Sesji Rady Gminy zwróciło się do Wójta i Przewodniczącej Rady Gminy z prośbą o odpowiedź na następujące pytania:   czytaj

23 lutego 2012r. -

Do instytucji i urzędów odpowiedzialnych za opiniowanie i  zatwierdzenie projektu "Połączenie kolejowe MPL "Katowice " w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej "  radni Gminy Bobrowniki - Panowie Adam Nocuń i Jacek Mościński wystosowali pisma, w których zwrócili uwagę na niezadowolenie, oburzenie i protest mieszkańców w stosunku do form przygotowania tak ważnej dla mieszkańców Gminy Bobrowniki inwestycji.

Poniżej przedstawiamy pisma  ( przeczytaj! ) skierowane m.in. do :

 • Komisji do Spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko w Warszawie
 • Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej
 • Zarządu PKP PLK
 • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
 • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
 • Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej - Komisji Infrastruktury

26 lutego 2012r - Na stronie RDOŚ ukazało się pismo Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska skierowane do pana Bernarda Błaszczyka -  Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska w Katowicach o posiedzeniu zespołu roboczego Krajowej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko  w sprawie planowanego połączenia kolejowego MPL "Katowice" w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej.  

29 lutego 2012r - Informacja na stronie RDOŚ :

Krajowa Komisja ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko zaopiniuje wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla kolei do Pyrzowic przeczytaj !

UWAGA - WAŻNE INFORMACJE


Najnowsze informacje dotyczące posiedzenia w dniu 19 marca 2012r. zespołu roboczego Krajowej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko dla przedsięwzięcia „Budowa połączenia kolejowego MPL „Katowice” w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej, odcinek Katowice – Pyrzowice, zamieszczone na stronie GDOŚ oraz  BIP Gminy  Ożarowice:

 • 01.03.2012r. - pismo w sprawie  zmiany godziny posiedzenia zespołu roboczego KKOOŚ  -   czytaj
 • 08.03.2012r. - Uchwała Prezydium KKOOŚ w spr. powołania zespołu roboczego -  czytaj
 • 08.03.2012r. - Program posiedzenia zespołu roboczego KKOOŚ  - czytaj
 • 09.03.2012r. - Opinia prof.nzw.dr hab.inż. A. Kraszewskiego o dokumentacji przedprojektowej i projektowej dla budowy połączenia kolejowego MPL Katowice Pyrzowice - czytaj

 


 

19 marca 2012 r - Warszawa - Ministerstwo Środowiska

Posiedzenie Zespołu Roboczego Krajowej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko dla przedsięwzięcia „Budowa połączenia kolejowego MPL „Katowice” w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej, odcinek Katowice – Pyrzowice.

Krajowa Komisja Ocen Oddziaływania na Środowisko jest organem doradczym Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w sprawach wyjątkowo trudnych, a przedsięwzięcie polegającego na realizacji połączenia kolejowego MPL ”Katowice” w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej, na odcinku Katowice – Pyrzowice niewątpliwie taką jest.

Dlatego też - dnia 19 marca 2012r. o godz. 11.00 w Ministerstwie Środowiska w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu Roboczego Krajowej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko dla przedsięwzięcia „Budowa połączenia kolejowego MPL „Katowice” w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej, odcinek Katowice – Pyrzowice.

Zarząd Stowarzyszenia S-PTP  zaproponował  następujące osoby do reprezentowania na posiedzeniu stanowiska mieszkańców Siemoni i stowarzyszenia: Panie - Zofię Krzykawską i Joannę Waler oraz Panów – Jerzego  Gadaczka  i Leszka  Fałka. Niestety, ze względu na bardzo duże zainteresowanie, organizatorzy ograniczyli reprezentację poszczególnych środowisk do dwóch osób. Wobec powyższego do Warszawy z ramienia stowarzyszenia pojechały Panie: Zofia Krzykawska- wiceprezes  i Joanna Waler - skarbnik.

Na przewodniczącego Zespołu roboczego KKOOŚ  powołano Pana prof. dr hab. inż. Andrzeja Jasińskiego, natomiast sekretarzem Zespołu została  Pani Anita Kuliś.

Po wystąpieniach:  przedstawiciela Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach – Pani Joanny Borówki, następnie Pana Waldemara Michalika – Inwestora oraz wykonawcy raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – Pani Marty Wronka-Tomulewicz i koordynatora projektu pana Michaela  Kremmera  z firmy PÖYRY, nastąpiła prezentacja koreferatu do dokumentacji sprawy,  opracowanego przez Pana prof. nzw. dr hab. inż. Andrzeja Kraszewskiego.

W opinii Pana Profesora wysoko ocenione zostały działania Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach w rozpatrywanej sprawie. Natomiast uważna analiza raportu pozostawia pewne wątpliwości co do tego, czy wybrany przez inwestora wariant jest optymalnym  z punktu widzenia kryteriów funkcjonalnych, środowiskowych i społecznych. Najgorzej został oceniony problem oddziaływania inwestycji na środowisko społeczne. Zdaniem Pana Profesora zbagatelizowanie przez wykonawców raportu tego niezwykle ważnego problemu, doprowadziło do ostrego konfliktu z lokalną społecznością, co może być w demokratycznym państwie przeszkodą w procesie  inwestycyjnym. Dlatego to, właśnie inwestor powinien zrobić wszystko by zminimalizować ten konflikt.

Potem nadszedł czas na dyskusję otwartą z udziałem wszystkich  zainteresowanych stron. Ze względu na dużą liczbę chętnych do zabrania głosu - czas wypowiedzi ograniczono do 3 minut!

Pani Zofia Krzykawska – wiceprezes stowarzyszenia, w swoim wystąpieniu zwróciła uwagę  m.in. na aspekt społeczny i  związany z tym problem wywłaszczeń, wyburzeń i należnych rekompensat  zarówno dla mieszkańców, jak i gminy. Przedstawiła ekologiczne i ekonomiczne skutki nieodwracalnego przekształcenia, jakie  spowoduje  budowana kolej. Wreszcie – sprawę tzw. uskoku sączowskiego, który uniemożliwia poprowadzenie inwestycji w tym  miejscu, chociażby  ze względu na związane z nim powstawanie zrębów i zapadlisk np. rowów tektonicznych. Zresztą , na brak ekspertyzy geologicznej stowarzyszenie zwróciło uwagę już w 2009r. na zebraniu wiejskim z przedstawicielem PKP PLK i  na rozprawie administracyjnej w Katowicach, gdzie skierowaliśmy do inwestora i projektanta wiele pytań, na które, niestety  do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi, mimo iż wnioskowaliśmy o to na piśmie. Arogancja inwestora i projektantów w tej kwestii jest bezsporna.

W związku z tym, że w raporcie nie został przedstawiony przebieg alternatywny oraz nie zostały uwzględnione, bez podania przyczyny, wnioski zgłoszone podczas rozprawy administracyjnej - Pani Zofia Krzykawska zgłosiła wniosek o odrzucenie tego raportu.

Pani Joanna Waler swoje stanowisko i stowarzyszenia przekazała  komisji na piśmie (cz.1, cz.2, cz.3, cz.4 ), z prośbą o odpowiedź na zadane pytania i postawione wnioski. Również pismo Pana Leszka Fałka (czytaj)  reprezentującego mieszkańców  ul. Wolności,  zostało przekazane na ręce sekretarza komisji.

Gminę Bobrowniki reprezentował wójt – Pan Arkadiusz Ziemba, Przewodnicząca Rady Gminy – Pani Katarzyna Cofała oraz radni – Panowie: Jacek Mościński i Adam Nocuń. Na rozprawie obecni byli również: Pan Tomasz Gajek – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Pan Bartosz Makieła – Redaktor "ECHA GMINY" oraz Pan Henryk Wadowski, który przy współpracy warszawskiej firmy streamingowej tele 4U, przeprowadził bezpośrednią transmisję z posiedzenia komisji. Pozwoliło to, wielu mieszkańcom, którzy chcieli, ale niestety, z różnych względów nie mogli być w Warszawie, na żywo śledzić obrady komisji i wystąpienia swoich reprezentantów.Myślę, że w tym miejscu, należą się za to, serdeczne podziękowania Panom: Henrykowi i Dawidowi  Wadowskiemu - Bobrowniki TV oraz Panu  Markowi  Pawlakowi  z tele 4U.

Równie serdecznie chcielibyśmy podziękować Radnej Sejmiku Województwa Śląskiego, wiceprzewodniczącej Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej – Pani Barbarze Dziuk, która przyjmując  nasze zaproszenie  towarzyszyła nam w podróży do Warszawy i w pełni poparła nasze zastrzeżenia i wnioski skierowane do komisji, szczególnie te, dotyczące alternatywnego przebiegu kolei przez Tarnowskie Góry, który ma uzasadnienie eko-ekonomiczne i nie prowadzi do kolejnych zmian antropogenicznych w zlewni Brynicy i Płaskowyżu Twardowickim. Pani Barbara Dziuk skierowała również pismo do Ministerstwa Środowiska popierające  nasze argumenty (przeczytaj). Przy okazji zachęcamy do odwiedzin blogu Pani Radnej  na portalu Powiatu Tarnogórskiego  - zobacz

Radnym Gminy Bobrowniki  - Panom: Jackowi Mościńskiemu i Adamowi Nocuniowi pięknie dziękujemy za perfekcyjnie  zorganizowany wyjazd do Warszawy i .... zabranie nas ze sobą. ( Przedstawicielki stowarzyszenia, Radni Gminy Bobrowniki oraz Panowie Henryk i Dawid Wadowski  pojechali do Warszawy na własny koszt. )

Pragniemy podziękować również za wsparcie wszystkim mieszkańcom, którzy okazywali nam życzliwość podczas przygotowań do wyjazdu, w czasie obrad Komisji oraz po powrocie z Warszawy.

Po zakończeniu  dyskusji, miało się odbyć zamknięte posiedzenie z udziałem członków KKOOŚ, celem przyjęcia stanowiska w sprawie. Jednak na wniosek mgr Tomasza Podgajniaka - członka KKOOŚ, postanowiono przełożyć to  zebranie na inny termin, aby umożliwić  jak największej liczbie osób, składanie pytań i wniosków do raportu. Wobec tego stanowisko KKOOŚ poznamy w późniejszym terminie.

Posiedzenie Zespołu roboczego Krajowej Komisji do spraw ocen Oddziaływania na Środowisko - otwarte dla społeczeństwa, umożliwiło  nam zadanie pytań, zgłoszenie wniosków i uzasadnienie naszego stanowiska, dlaczego proponowany przebieg kolei łączącej miasta aglomeracji górnośląskiej z MPL „Katowice” w Pyrzowicach nie może być lokalizowany na terenach gminy Bobrowniki - w związku z tym  bardzo dziękujemy Krajowej Komisji oraz Pani Mai Kosieradzkiej, odpowiedzialnej za organizację, za cierpliwe przyjmowanie telefonów i odpowiedzi na licznie zadawane pytania.

 

Relację z posiedzenia przygotowały Joanna Waler i Zofia Krzykawska .

Na portalu telewizji internetowej Bobrowniki TV można było obejrzeć bezpośrednią transmisję z posiedzenia zespołu roboczego Krajowej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko. Relacja możliwa była dzięki współpracy z warszawską firmą tele4U, specjalizującą się w telestreamingu czyli przesyłaniu obrazu najwyższej jakości przez internet. Obecnie dostępna jest skrócona relacja filmowa z posiedzenia ( zobacz)

 


 

27 marca 2012 r. - BIP Gminy Ożarowice:

Pismo Wójta Gminy Ożarowice do Prezesa Zarządu PKP PLK Pana Zbigniewa Szafrańskiego w sprawie kar umownych w stosunku do wykonawcy zadania : Wykonanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej dla przedsięwzięcia pn. Budowa połączenia kolejowego MPL Katowice w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej "  - przeczytaj

2 kwietnia 2012r. -  RDOŚ w Katowicach:

Obwieszczenie  o nowym terminie załatwienia sprawy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa połączenia kolejowego MPL “Katowice” w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej, odcinek Katowice-Pyrzowice”.

12 kwietnia 2012r. - BIP Gminy Bobrowniki:

Odpowiedź PKP Polskich Lini Kolejowych na pismo w sprawie zmiany planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobrowniki  - czytaj! ( Załącznik - mapa )

27 kwietnia 2012 r - BIP Gminy Ożarowice :

-  Pismo Rady Sołeckiej Wsi Pyrzowice z dnia 20.03. 2012r w spr. trasowania połączenia kolejowego MPL Katowice -Pyrzowice  (czytaj) skierowane do:

 • Marszałka Województwa Śląskiego
 • Prezesa PKP PLK
 • YRY
 • Ministerstwa Transportu, Budownictwa i  Gospodarki Morskiej
 • Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach
 • Wójta Gminy Ożarowice

-  Odpowiedź Ministerstwa Transportu, Budownictwa i  Gospodarki Morskiej - Departament Transportu Kolejowego z dnia   16.04.2012r.   -  (czytaj)

- Odpowiedź Rady Sołeckiej na pismo z dnia 16.04.2012r - (czytaj)

- Odpowiedź Rady Sołeckiej na pismo z dnia 16.04.2012r - (czytaj)

7 maja 2012r - BIP Gminy Ożarowice:

Odpowiedź Dyrektora projektu - Pana Waldemara Michalika na pismo radnej powiatu tarnogórskiego Pani Krystyny Kosmali w sprawie realizacji projektu " Budowa połączenia kolejowego MPL "Katowice" w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej"- przeczytaj pismo i zapoznaj się z załącznikami.

Ważna informacja!!!

8 maja 2012r -  Stanowisko Krajowej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko

w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa połączenia kolejowego MPL “Katowice” w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej, odcinek Katowice-Pyrzowice”.  - przeczytaj !

Przypominamy, że Krajowa Komisja do Spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko (KKOOŚ) jest organem opiniodawczo-doradczym Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w zakresie ocen oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 132 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

14 maja 2012r - Pismo Michaela Kremmera z dnia 27 kwietnia 2012r do Urzędu Gminy Bobrowniki w sprawie  o uzgodnienie przejścia kabli miedzianych i światłowodowych pod rowami melioracyjnymi - przeczytaj

24 maja 2012r-

 • Pismo Wójta Gminy Bobrowniki do GDOŚ w Warszawie w sprawie umożliwienia uczestnictwa w ewentualnym ponownym posiedzeniu KKOOŚ w sprawie wydania decyzji środowiskowych dla budowy połączenia kolejowego do Pyrzowic  -  pobierz
 • Pismo Wójta Gminy Bobrowniki do Pana Sławomira Nowaka - Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z prośbą o wyznaczenie terminu spotkania w celu zapoznania z problemami mieszkańców związanymi z planowanym przedsięwzięciem -  pobierz

29 maja 2012r -

 • Wystąpienie  Radnego Gminy Bobrowniki - Pana Jacka Mościńskiego na sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego - pełny tekst na portalu Bobrowniki TV -  zobacz !

31 maja 2012r - Pismo S-PTP do Wójta Gminy Bobrowniki -   czytaj!

7 czerwca 2012r. - Uchwała Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim w sprawie podjęcia działań w celu zmiany przebiegu połączenia kolejowego MPL "Katowice" w Pyrzowicach z miastami Aglomeracji Górnośląskiej pobierz

13 czerwca 2012r - "Mieszkańcy Piekar Śl. włączają się do protestu przeciwko kolei " - relacja filmowa z BEKASOWEJ ŁĄKI w Piekarach Śląskich na portalu Bobrowniki TV - zobacz!

14 czerwca 2012r - Interpelacja (nr 5737) posła Jerzego Borkowskiego do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie budowy nowej linii kolejowej do lotniska Katowice-Pyrzowice - zapoznaj się

18 czerwca 2012r: Interpelacja radnej Sejmiku Województwa Śląskiego Pani Agnieszki Luty w sprawie "Stanowiska Województwa Śląskiego w sprawie przebiegu linii Katowice - MPL Pyrzowice w aspekcie stanowiska Zespołu Roboczego Krajowej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko" - przeczytaj !

Odpowiedź Marszałka Woj. Śląskiego - Adama Matusiewicza - przeczytaj!

26 czerwca 2012 r - Obrady służb ochrony przyrody w Katowicach.

Na zaproszenie Bernarda Błaszczyka, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach na wspólnym posiedzeniu spotkali się członkowie Regionalnej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko oraz Regionalnej Rady Ochrony Przyrody. Uczestnicy spotkania uzgodnili, że raport o oddziaływaniu na środowisko  przedsięwzięcia związanego z budową połączenia kolejowego portu lotniczego w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej wymaga uzupełnienia, szczególnie w kwestii wyboru alternatywnych wariantów przebiegu linii. Na takie uzupełnienie ze strony inwestora Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach obecnie czeka.  -  czytaj

27 czerwca 2012r. - Posiedzenie Sejmu RP nr 17 - debata w sprawie kolei. M.in. pytania posłów: Witolda Klepacza, Piotra Chmielowskiego, Zbyszka Zaborowskiego i  Elżbiety Apolonii Pierzchały dotyczące połączenia kolejowego do Pyrzowic - oraz odpowiedź pana Andrzeja Massela - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej - zobacz!

28 czerwca 2012r.  - Uchwała Rady Powiatu Tarnowskie Góry ( Nr XXV/254/2012 )w sprawie zmiany przebiegu kolei regionalnej Katowice-Pyrzowice ( przesłana do Wójta Gminy Ożarowice dnia 20 lipca 2012r.  z prośbą o poparcie) - przeczytaj!

2 lipca 2012r  - BIP Gminy Ożarowice

Pismo Wójta Gminy Ożarowice skierowane do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej - Pana Sławomira Nowaka przedstawiające Uchwałę Rady Gminy Ożarowice z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do zmiany przebiegu połączenia kolejowego z Katowic do MPL Pyrzowice ( pobierz) i odpowiedź Ministerstwa z dnia 12 lipca 2012r.  ( przeczytaj )

9 lipca 2012r. -  Dworek w Dobieszowicach: Posiedzenie łączone Komisji Rozwoju i Infrastruktury Rady Powiatu Będzińskiego i Komisji Rozwoju, Infrastruktury i Środowiska Rady Gminy Bobrowniki.

Głównym tematem posiedzenia była propozycja zmiany przebiegu trasy połączenia kolejowego na odcinku Katowice-Pyrzowice w związku z realizacją przedsięwzięcia „Budowa połączenia kolejowego MPL „Katowice” w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej, odcinek Katowice-Pyrzowice.

W posiedzeniu uczestniczyli: Pani Barbara Dziuk – Wiceprzewodnicząca Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Śląskiego, Pan Krzysztof Malczewski - Starosta Będziński, Pan Emil Bystrowski -  Przewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego, Pani Elżbieta Kwaśnicka - Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Będzińskiego, Pan Arkadiusz Ziemba - Wójt Gminy Bobrowniki, Pani Katarzyna Cofała - Przewodnicząca Rady Gminy Bobrowniki, pracownicy starostwa i gminy, przedstawiciele stowarzyszeń działających na terenie naszej gminy oraz sołtysi.
Obrady otworzył Pan Stanisław Przybylak - Przewodniczący Komisji Rozwoju, Infrastruktury i Środowiska Rady Gminy Bobrowniki.
Problem kolei regionalnej nadal istnieje, budzi emocje nie tylko wśród mieszkańców gmin Bobrowniki i Ożarowice ale także Tarnowskich Gór, Piekar Śląskich, Bytomia, Sosnowca i Zawiercia.
Do 4500 wcześniej złożonych skarg i wniosków dołączają nowe argumenty, uzasadniające, że wybrany przez PKP PLK przebieg przez gminę Bobrowniki jest najbardziej niekorzystny nie tylko dla naszej gminy ale dla całej aglomeracji górnośląskiej. Najważniejsze z nich to:
zbyt mała ilość pasażerów, która nie zapewni rentowności tej inwestycji,
wysokie koszty społeczne i środowiskowe,
znaczące koszty w przyszłości, związane przede wszystkim z utrzymaniem tego połączenia i infrastruktury mu towarzyszącej.
Obecnie raport oddziaływania na środowisko wymaga uzupełnienia, szczególnie w kwestii alternatywnych przebiegów projektowanej linii. Wszyscy uczestnicy spotkania stwierdzili, że najkorzystniejszym przebiegiem jest przebieg przez Tarnowskie Góry, lub Tarnowskie Góry i Zawiercie. Poparli stanowisko Rady Powiatu Tarnogórskiego, która w tej sprawie podjęła kolejną uchwałę.
W dyskusji podkreślano:
zbyt dużo czasu zostało niepotrzebnie zmarnowane na upór inwestora i ignorowanie społeczeństwa, lekceważenie zgłaszanych uwag i argumentów, przedstawianie własnych koncepcji, które nie zyskały akceptacji mieszkańców. Najwyższy czas, żeby podjąć racjonalne decyzje, które będą w przyszłości służyły zrównoważonemu rozwojowi gmin i miast całej aglomeracji górnośląskiej, dlatego należy skierować projekt kolei pod obrady Sejmiku Śląskiego, żeby wszyscy radni mogli w tej sprawie przedstawić  swoje i swoich wyborców stanowisko.
Twierdzenie przez PKP PLK w różnych odpowiedziach na  pisma, że wybrany przebieg został uzgodniony ze społeczeństwem jest nieprawdą, o czym świadczą liczne protesty, brak konsultacji społecznych i stanowisko Krajowej Komisji do Spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko, oraz kolejne uchwały podejmowane przez samorządy lokalne.
Lepiej na etapie projektowania dokonać zmian dotychczas wybranego przebiegu kolei, niż inwestować w dalszym ciągu środki krajowe i unijne w bezsensowny projekt, który nigdy nie uzyska akceptacji społecznej. Coraz więcej środowisk dostrzega niebezpieczeństwo ekonomiczne, społeczne i środowiskowe, które może być konsekwencją wynikającą z wdrożenia do realizacji wybranego przez inwestora przebiegu projektowanej linii kolejowej.
Argument, że już zostały zainwestowane w prace projektowe znaczne środki, nie jest przekonujący, ponieważ inwestor podjął te działania na własne ryzyko, bez konsultacji społecznych i to on powinien ponieść koszty tego ryzyka a nie społeczeństwo.
(Przygotowała Z.Krzykawska)
Relacje filmowe na stronie Urzędu Gminy Bobrowniki oraz na portalu telewizji internetowej Bobrowniki TV.

9 lipca 2012r - Stanowisko ustalone w Urzędzie Gminy w Bobrownikach na połączonym posiedzeniu : Komisji Rozwoju, Infrastruktury i Środowiska Rady Gminy Bobrowniki i Komisji Rozwoju i Infrastruktury Rady Powiatu Będzińskiego  -   pobierz

10 lipca 2012r. - Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej - Pana Andrzeja Massela ( z upoważnienia ministra ) na interpelację nr 5737posła Jerzego Borkowskiego w sprawie budowy nowej linii kolejowej do lotniska Katowice-Pyrzowice - przeczytaj!

11 lipca 2012r.  - Pismo Pana Stanisława Słowika - emerytowanego projektanta układów torowych w Biurze Projektów Kolejowych w Katowicach przedstawiające uwagi i wnioski do projektowanego połączenia kolejowego MPL "Katowice " w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej" - zapoznaj się !

20 lipca 2012r. - Pismo Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach do Wójta Gminy Ożąrowice w związku z planami budowy linii kolejowej z Katowic do lotniska w Pyrzowicach -  czytaj!

23 lipca 2012r. -  RDOŚ w Katowicach:

Obwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia wniosku o wydanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  polegającego na budowie połączenia  kolejowego MPL „Pyrzowice” z miastami aglomeracji śląskiej (na odc. Katowice - Pyrzowice) - przeczytaj

7 sierpnia 2012r. - Decyzja Ministerstwa Środowiska w sprawie odwołania się Wójta Gminy Bobrowniki od decyzji Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 30 grudnia 2011 r. zatwierdzającej "Projekt prac geologicznych prowadzonych w celu uzupełnienia rozpoznania warunków geologiczno -inżynierskich dla potrzeb budowy połączenia  kolejowego MPL "Katowice" w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej, odcinek w projektowanym km 23.800 - 28.400 - pobierz pismo część 1/ część 2/ część 3

20 sierpnia 2012r. - Odpowiedź Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 9.08.2012r. na pismo Przewodniczącej Rady Gminy Bobrowniki w sprawie postawienia przedsięwzięcia "Budowa połączenia kolejowego MPL Katowice w Pyrzowicach z miastami Aglomeracji Górnośląskiej" pod obrady Sejmiku Śląskiego - przeczytaj

30 sierpnia 2012r - Uchwała Rady Powiatu Będzińskiego (Nr XVII/262/2012) w sprawie: podjęcia działań w celu zmiany przebiegu połączenia kolejowego Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach  z miastami Aglomeracji Górnośląskiej – ( przeczytaj: część1/ część 2) wraz z załącznikami ( załącznik nr 1 / załącznik nr 2)

30 sierpnia 2012r. - Uchwała Rady Miasta Piekary Śląskie (Nr XX/295/12) w sprawie realizacji projektu połączenia kolejowego Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach z miastami Aglomeracji Górnośląskiej - przeczytaj


31 sierpnia 2012r. - Informacja Prezydenta Miasta Piekary Śląskie do Wójta Gminy Bobrowniki o podjętej uchwale w sprawie realizacji projektu połączenia kolejowego – przeczytaj


5 września 2012r. XXIX Sesja Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach - głosowanie nad Projektem uchwały w sprawie podjęcia działań w celu zmiany przebiegu połączenia kolejowego Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach z miastami Aglomeracji Górnośląskiej ( projekt przyjęty przez aklamację )


6 września 2012r. - Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GTL SA w Katowicach w sprawie poparcia budowy połączenia kolejowego Katowice Airport z Aglomeracją Śląską - przeczytaj!


7 września 2012r. - Pismo Starosty  Będzińskiego do Wójta Gminy Bobrowniki dotyczące podjętej przez Radę Powiatu Będzińskiego  Uchwały Nr XVII/262/2012 w sprawie: podjęcia działań w celu zmiany przebiegu połączenia kolejowego Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach  z miastami Aglomeracji Górnośląskiej - ( przeczytaj: część 1/ część 2 )


17 września 2012r - Sesja nr 26 Sejmiku Województwa Śląskiego - interpelacja radnej Pani Barbary Dziuk: "Zagrożenia środowiska przyrodniczego, których przyczyną może być realizacja zadania: ”Budowa połączenia kolejowego MPL”KATOWICE” w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej, odcinek Katowice-Pyrzowice.”

25 września 2012r. - Stanowisko Stowarzyszenia: SIEMONIA - PRZESZŁOŚĆ TERAŹNIEJSZOŚĆ PRZYSZŁOŚĆ w sprawie treści zawartych w uchwałach: Rady Miasta Piekary Śląskie i Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego - zapoznaj się (część 1, część 2, część 3, część 4)

25 września 2012r - Pismo Stowarzyszenia S-PTP do Wójta Gminy Bobrowniki Pana Arkadiusza Ziemby w sprawie budowy połączenia kolejowego MPL -Katowice w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej - zapoznaj się ( część 1, część 2 )

27 września 2012 r. - Uchwały Zebrań Wiejskich Sołectw Gminy Bobrowniki ( Bobrowniki-18.IX.12r; Dobieszowice-25.IX.12r;  Siemonia- 26.IX.12r;  Wymysłów- 27.IX.12r.) - zapoznaj się

27 września 2012r. - Uchwała Rady Gminy Świerklaniec w sprawie podjęcia działań w celu zmiany przebiegu połączenia kolejowego Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach z miastami Aglomeracji Górnośląskiej

27września 2012r. -  Pismo skierowane do Wójta Gminy Bobrowniki w sprawie realizacji projektu prac geologicznych na terenie Gminy Bobrowniki - zapoznaj się ( część 1, część 2, część 3 )

Informacja Urzędu Gminy Bobrowniki:

Szanowni Mieszkańcy! Informujemy iż w terminie od 15.10.2012 do 02.11.2012 na terenie Gminy Bobrowniki firma "GEOPARTNER" sp. z o.o. na zlecenie PKP PLK  S.A  przeprowadzać będzie prace geologiczne, mające na celu rozpoznanie warunków geologiczno-inżynierskich dla potrzeb budowy połączenia kolejowego MPL "Katowice" w Pyrzowicach z miastami aglomeracji Śląskiej.

Przed przystąpieniem do prac badawczych na gruntach prywatnych firma "GEOPARTNER" sp. z o.o. winna uzyskać zgodę właścicieli nieruchomości  na wejście w teren jak również uprzedzić o terminie i charakterze wykonywanych robót. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z tut. Urzędem.


27 września 2012r. - Uchwała Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wsparcia działań Prezydenta Miasta w przedmiocie zmiany przebiegu projektowanego połączenia kolejowego do MPL Katowice w Pyrzowicach - zapoznaj się ( część 1, część 2, część 3)

2 października 2012r. - Uchwała Rady Miasta Radzionków w spr. podjęcia działań w celu zmiany przebiegu połączenia kolejowego MPL Katowice w Pyrzowicach z miastami Aglomeracji Górnośląskiej zapoznaj się

3 października 2012r. - Obwieszczenie o nowym terminie ( 31.XII.2012r.) załatwienia sprawy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa połączenia kolejowego MPL “Katowice” w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej, odcinek Katowice-Pyrzowice” przeczytaj !

9 października 2012r. - Odpowiedź wójta Gminy Bobrowniki Pana Arkadiusza Ziemby na pismo skierowane przez Stowarzyszenie: SIEMONIA - PRZESZŁOŚĆ TERAŹNIEJSZOŚĆ PRZYSZŁOŚĆ w sprawie budowy połączenia kolejowego MPL -Katowice w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej - przeczytaj!

10 października 2012r. - Uchwała Rady Miasta Kalety w sprawie poparcia stanowiska Rady Gminy Ożarowice, Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim oraz Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w spr. podjęcia działań mających na celu zmianę przebiegu połączenia kolejowego MPL Katowice w Pyrzowicach z miastami Aglomeracji Górnośląskiej - zapoznaj się

18 października 2012r. - Urząd Marszałkowski - Posiedzenie Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego Sejmiku Śląskiego - relacja na portalu Bobrowniki TV

22 października 2012r. - Uchwała Rady Gminy Bobrowniki nr XXIII/311/12 w sprawie podtrzymania negatywnego stanowiska Gminy Bobrowniki w przedmiocie przebiegu linii kolejowej Katowice - Pyrzowice przez obszar Gminy Bobrowniki - czytaj

23 października 2012r. Kolejne spotkanie udziałowców GTL oraz prezydentów miast  i wójtów gmin, których bezpośrednio dotyczy temat przebiegu kolei regionalnej do lotniska w Pyrzowicach.  Na spotkaniu tym, radny Gminy Bobrowniki Pan  Jacek Mościński w swoim wystąpieniu  m.in. zwrócił uwagę zebranym, że jeśli przepadną pieniądze na budowę linii kolejowej do lotniska "Pyrzowice", to winni będą Ci, którzy od początku prowadzili procedowanie niezgodnie z przepisami.

Relacja na portalu Bobrowniki TV. Treść pisma złożonego do protokołu przez Radnego Gminy Bobrowniki - Pana Jacka Mościńskiego, na w/w spotkaniu.- zapoznaj się!

7 listopada 2012r.   - Decyzja marszałka województwa śląskiego zatwierdzająca dokumentację geologiczno - inżynierską z badań podłoża gruntowego pod obiekty inżynierskie oraz odcinek linii kolejowej w km : 19+649 – 23+800 dla zadania „Budowa połączenia kolejowego MPL KATOWICE w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej” -  zapoznaj się ( część.1 / część.2 ) (Informacja Urzędu Gminy Bobrowniki)

9 listopada 2012r. - Pismo Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej do Marszałka Senatu RP - Pana Bogdana Borusewicza w związku z oświadczeniem Senatorów Wojciecha Skurkiewicza, Grzegorza Wojciechowskiego i Marka Martynowskiego dotyczącego budowy linii kolejowej łączącej lotnisko w Pyrzowicach z Katowicami. - przeczytaj!

13 listopada 2012r. - Spotkanie w Starostwie Powiatowym w Będzinie przedstawicieli miast i gmin powiatu będzińskiego, parlamentarzystów i radnych Sejmiku Wojewódzkiego w celu wypracowania wspólnego stanowiska w sprawie przebiegu kolei regionalnej łączącej MPL "Pyrzowice" z miastami aglomeracji górnośląskiej. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem "Protestu", który skierowany zostanie do premiera Donalda Tuska. Stowarzyszenie reprezentowali : Pani Zofia Krzykawska i Pan Jerzy Gadaczek. Natomiast z Urzędu Gminy Bobrowniki obecni byli : Pan Jacek Mościński - radny Gminy Bobrowniki, Pan Tomasz Gajek - Kierownik Referatu Ochrony Środowiska oraz Pan Bartosz Makieła - Inspektor Referatu Rozwoju i Promocji. Obecna była także Pani Barbara Dziuk - radna Sejmiku Śląskiego - z-ca przewodniczącego Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz członek Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia.


11 grudnia 2012r. - Pismo Dyrektora Projektu - Pana Mariana Kominka skierowane do Wójta Gminy Ożarowice z prośbą o pisemną akceptację zaproponowanej przez Wójta korekty trasy projektowanego połączenia kolejowego do Pyrzowic  -  czytaj!

12 grudnia 2012r. - Uchwała nr XIX/259/2012 Rady Gminy Ożarowice w sprawie zajęcia stanowiska do przedstawionej propozycji korekty przebiegu połączenia MPL"Katowice" w  Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej - przeczytaj ( cz.1, cz.2, cz.3 )

12 grudnia 2012r. - Radna Sejmiku Województwa Śląskiego Barbara Dziuk i Radny Gminy Bobrowniki Jacek Mościński przy wydatnej pomocy Pani Zofii Krzykawskiej - Prezesa Stowarzyszenia: Siemonia - Przeszłość Teraźniejszość Przyszłość,  podjęli  kolejną ofensywę w celu zmiany przebiegu projektowanego połączenia kolejowego Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej,tak aby komunikował miasto Tarnowskie Góry i Zawiercie. Mimo pozornej ciszy wokół tematu tego połączenia kolejowego, sytuacja jest dynamiczna, inwestor i projektant prowadzą ciągłe działania w celu uzyskania akceptacji Raportu Oddziaływania na Środowisko dla tej inwestycji przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach.

Na stronie Bobrowniki TV - dostępne są pisma w/w do  Pana Sławomira Nowaka - Ministra Transportu, Budownictwa i  Gospodarki Morskiej (zobacz: Zakładka- Kolej Informacje Filmy  /Ważne Wiadomości: punkty 8-11)

14 grudnia 2012r. - Pismo Wójta Gminy Ożarowice do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z prośbą o uwzględnienie w postępowaniu środowiskowym wnioskowanej korekty przebiegu połączenia kolejowego do Pyrzowic - czytaj!

17 grudnia 2012r. - Pismo Wójta Gminy Ożarowice do PKP PLK , informujące o podjęciu przez Radę Gminy Ożarowice uchwały w sprawie poparcia zmiany przebiegu trasy połączenia kolejowego do Pyrzowic - czytaj!

W kontekście powyższych informacji uważamy, że kompromisowe rozwiązanie powinno polegać na tym, aby wybrać przebieg akceptowany przez wszystkich mieszkańców, bez zagrożenia lub znacznego pogorszenia warunków zdrowia i życia jednych. Zgodnie z Art. 32 Konstytucji RP wszyscy są wobec prawa równi i mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne, dlatego kolejny raz podkreślamy, że zawieranie niejawnych kompromisów jest sprzeczne z wolą mieszkańców naszej gminy i szkodliwe dla całego regionu.

23 grudnia 2012r. - Odpowiedź  Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - czytaj!

 

 


 

2013 ROK.

 

2 stycznia 2013 r. - Dodatek do dokumentacji geologiczno - inżynierskiej  z badań podłoża gruntowego pod obiekty inżynierskie oraz odcinek linii kolejowej w km : 21+835 – 22+137 dla zadania „Budowa połączenia kolejowego MPL KATOWICE w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej” - zapoznaj się ( cz.1, cz.2 )

4 stycznia 2013r. - Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach z dnia 2 stycznia 2013r. o wyznaczeniu nowego terminu (28.02.2013r.) załatwienia sprawy wydania decyzji  o środowiskowych  uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia  pn.: „Budowa połączenia kolejowego MPL “Katowice” w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej, odcinek Katowice-Pyrzowice"- zapoznaj się

Przypominamy, że RDOŚ kolejny już raz, ze względu na skomplikowany charakter sprawy oraz oczekiwanie na uzupełnienie przez Inwestora raportu oddziaływania na środowisko, przedłożenie wyjaśnień i uzupełnień dotyczących wniesionych uwag i wniosków, w ramach postępowania z udziałem społeczeństwa, przesunął termin załatwienia sprawy, tym razem na dzień 28 lutego 2013r.

17 stycznia 2013r. - Oświadczenie Zarządu Stowarzyszenia: SIEMONIA - PRZESZŁOŚĆ TERAŹNIEJSZOŚĆ PRZYSZŁOŚĆ

OŚWIADCZENIE

Stowarzyszenie : SIEMONIA - PRZESZŁOŚĆ TERAŹNIEJSZOŚĆ PRZYSZŁOŚĆ uważa, że wszelkie działania podejmowane w sprawie budowy połączenia kolejowego MPL"Katowice" w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej, odcinek Katowice - Pyrzowice, bez przewidzianych prawem konsultacji społecznych, wbrew podjętym uchwałom: Rady Powiatu Będzińskiego, Rady Powiatu Tarnogórskiego,  Rady Gminy Bobrowniki i Zebrań Wiejskich, protestom mieszkańców oraz zawieranie niejawnych kompromisów, będzie traktowane za sprzeczne z wolą społeczeństwa i szkodliwe nie tylko dla Gminy Bobrowniki ale przede wszystkim dla całego regionu.

Zarząd S-PTP

31 stycznia 2013r. - Uchwała Rady Gminy Bobrowniki nr XXVI/356/12 w sprawie podtrzymania negatywnego stanowiska Gminy Bobrowniki w przedmiocie przebiegu linii kolejowej Katowice - Pyrzowice przez obszar Gminy Bobrowniki i sprzeciwu wobec proponowanej przez Inwestora zmiany trasu na odcinku północnym - czytaj !

4 lutego 2013r. -   Pismo Sołtysa i Rady Sołeckiej Sączowa skierowane w imieniu mieszkańców do Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie protestu przeciwko zmianom projektu  przebiegu linii kolejowej Katowice -  Pyrzowice - przeczytaj !

Stowarzyszenie: SIEMONIA - PRZESZŁOŚĆ TERAŹNIEJSZOŚĆ PRZYSZŁOŚĆ popiera stanowisko mieszkańców Sączowa, w sprawie przesunięcia projektowanej linii kolejowej na granicę Sączowa. Uważamy, że nie można z premedytacją "podrzucać " niechcianej inwestycji innej gminie".

 

5 lutego 2013r. - Spotkanie  w GTL Katowice w Pyrzowicach w sprawie realizacji projektu skomunikowania połączeniem kolejowym Airportu "Katowice "z miastami aglomeracji górnośląskiej  - notatka służbowa ze spotkania - zapoznaj się!


18 lutego 2013r. - Pismo Pana Stanisława Słowika - emerytowanego projektanta układów torowych w Biurze Projektów Kolejowych w Katowicach przedstawiające uwagi i wnioski do projektowanego połączenia kolejowego MPL "Katowice " w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej" skierowane do Urzędu Gminy Ożarowice ( źródło: BIP Ożarowice )zapoznaj się !


21 lutego 2013r. - Odpowiedź Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej na protest parlamentarzystów i samorządowców z Województwa Śląskiego z dnia 13 listopada 2012 roku skierowany miedzy innymi do Prezesa Rady Ministrów Pana Donalda Tuska w sprawie budowy połączenia kolejowego MPL Katowice w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej -zapoznaj się ( cz.1 / cz.2 / cz.3 )

4 marca 2013r - Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy wydania decyzji  o środowiskowych  uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia  pn.: „Budowa połączenia kolejowego MPL “Katowice” w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej, odcinek Katowice-Pyrzowice".  - zapoznaj się !

13 marca 2013r - "Agora"  Bytom: Konferencja prasowa na temat planowanego połączenia kolejowego MPL "Katowice" w Pyrzowicach z miastami Aglomeracji Górnośląskiej .


Fragmenty z przebiegu konferencji - na portalu - zobacz ( tu również w przygotowaniu pełna wersja relacji) a także  na blogu Pani Barbary Dziuk - Radnej Sejmiku Śląskiego oraz na stronie www.tg.net.pl (Tarnowizja i radio.tg)

26 marca 2013r. - Uchwała Rady Gminy Krupski Młyn ( Nr XXIX/217/13 ) w sprawie poparcia koncepcji budowy linii kolejowej z Katowic do lotniska w Pyrzowicach przez Tarnowskie Góry  - zapoznaj się ( Źródło: BIP Ożarowice )

28 marca 2013r. - Uchwała Miasta Radzionków ( Nr XXX/294/2013 ) w sprawie alternatywnej propozycji połączenia lotniska w Pyrzowicach z miastami Aglomeracji Górnośląskiej z wykorzystaniem linii kolejowych nr 131 i nr 182 Tarnowskie Góry - Zawiercie - zapoznaj się ( Źródło : BIP Ożarowice)

10 kwietnia 2013r. - Urząd Miejski w Bytomiu - Konferencja samorządowa dotycząca rozwoju kolei w Województwie Śląskim -"PONAD PODZIAŁAMI  RAZEM ZADBAJMY O ROZWÓJ REGIONU".

Organizatorem konferencji była Pani  Barbara Dziuk - Radna Sejmiku Województwa Śląskiego, która zaprosiła do współpracy przy tworzeniu prezentacji i prelekcji Pana Jacka  Mościńskiego  - Radnego  Gminy Bobrowniki oraz Panią Zofię Krzykawską - Prezesa Stowarzyszenia: SIEMONIA-PRZESZŁOŚĆ TERAŹNIEJSZOŚĆ PRZYSZŁOŚĆ.

Informacja o konferencji dostępna jest  na blogu Pani Barbary Dziuk,

natomiast relację z przebiegu konferencji zamieszczono na portalu - zobacz relację.

 


11 kwietnia 2013r. -   Pismo Marszałka Województwa Śląskiego - Pana Mirosława Sekuły w sp. alternatywnej propozycji połączenia MPL "Katowice" w Pyrzowicach z miastami Aglomeracji Górnośląskiej przez Tarnowskie Góry , z wykorzystaniem linii 131 i 182 (Źródło: BIP Ożarowice) - zapoznaj się

12 kwietnia 2013r. - Tarnogórskie Centrum Kultury. Organizator konferencji: Pan Arkadiusz Czech - Burmistrz Tarnowskich Gór.

"Chcemy wysłuchać opinii różnych stron, stąd do dyskusji zaprosiliśmy przedstawicieli władz samorządowych województwa, gmin protestujących przeciw przebiegowi "piekarskiemu" (Ożarowice, Bobrowniki) oraz popierających przebieg "tarnogórski" (Miasteczko Śląskie, Radzionków, Tarnowskie Góry). Z zainteresowaniem oczekuję raportu i wystąpienia eksperta (prof.dr hab.inż.Kazimierz Kłosek z Politechniki Śląskiej). Swoje wystąpienia zapowiedzieli też kolejarze-dyrektorzy z PKP PLK S.A.: Janusz Kanik, Helmut Klabis, Grzegorz Skarwecki i Marian Kominek. Konferencja na charakter otwarty; zapraszamy wszystkich chętnych do udziału "- tak Burmistrz Tarnowskich Gór - Pan Arkadiusz Czech zachęcał do udziału w konferencji.

Konferencja "LIMUZYNA NA SZYNACH" pod patronatem Pani Marszałek Marii Pańczyk-Pozdziej.

W roli  eksperta wystąpił  prof. Kazimierz Kłosek Kierownik Zakładu Dróg i Kolei na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej, który zadbał o najwyższy merytorycznie poziom dyskusji, poprowadzonej przez  redaktora naczelnego  tygodnika "Gwarek"-  Jarosława Myśliwskiego. (Analiza prof. Kłoska - zapoznaj się , prezentacja burmistrza Tarnowskich Gór - Pana Arkadiusza Czecha- zobacz). Konferencja miała charakter otwarty - umożliwiło to zabranie głosu nie tylko przedstawicielom  władz samorządowych województwa ale także przedstawicielom  gmin protestujących przeciw przebiegowi "piekarskiemu"  a popierających przebieg przez Tarnowskie Góry. Więcej na: facebook.com/limuzynanaszynach

Stowarzyszenie S-PTP reprezentowali: Pani Zofia Krzykawska - prezes i Pan Jerzy Gadaczek - wiceprezes stowarzyszenia.


Więcej informacji na: facebook.com/limuzynanaszynach oraz na portalu Tarnowskie Góry 24. Info

Relacja z przebiegu konferencji na portalu - zobacz

Zobacz również - "Limuzyna na szynach "

24 kwietnia 2013r. - Uchwała nr XXXIV/313/13 Rady Miejskiej w Zawierciu w spr. poparcia koncepcji budowy linii kolejowej z Katowic do lotniska w Pyrzowicach przez Tarnowskie Góry - Pyrzowice - Zawiercie - czytaj ! (źródło: BIP Ożarowice)

20 maja 2013r - Katowice: Sala Sejmu Śląskiego - XXXVI Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

Wystąpienie Pani Barbary Dziuk -  Radnej Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie projektu połączenia kolejowego MPL "Katowice" w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej i odpowiedź Marszałka Województwa Śląskiego Pana Mirosława Sekuły.

Apel do Marszałka - Pana Mirosława Sekuły - zapoznaj się!

Zobacz relację w

28 maja 2013r.- Uchwała Nr XLII/403/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie  przedłożenia alternatywnej propozycji połączenia MPL "Katowice" z miastami aglomeracji górnośląskiej z wykorzystaniem linii kolejowej nr 131 i nr 182 Tarnowskie Góry-Zawiercie. - przeczytaj !

20 czerwca 2013r. - Uchwała Rady Gminy Ożarowice  (Nr XXIV/320/2013)  w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego oraz do Marszałka Województwa Śląskiego o negatywne zaopiniowanie przedłożonej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. propozycji optymalizacji sieci kolejowych poprzez wyłączenie z ruchu niektórych odcinków linii kolejowych na terenie województwa śląskiego. (Źródło: BIP Ożarowice) - przeczytaj!

20 czerwca 2013r. - Uchwała Rady Gminy Ożarowice  (Nr XXIV/321/2013)  w sprawie  wyrażenia poparcia wobec likwidacji pasażerskich połączeń kolejowych na trasie Tarnowskie Góry-Kłobuck przez Tarnowskie Góry -Krzepice wyrażonego w Uchwale Nr XLIV/475/2013 Rady Miasta w Tarnowskich Górach (Źródło: BIP Ożarowice) - przeczytaj!

25 czerwca 2013r. - Uchwała Nr XLIII/436/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie apelu do Wojewody Śląskiego oraz do Marszałka Województwa Śląskiego o negatywne zaopiniowanie przedłożonej przez PKP PLK SA propozycji optymalizacji sieci kolejowych poprzez wyłączenie z ruchu niektórych odcinków linii kolejowych na terenie województwa śląskiego(Źródło: BIP Ożarowice) - przeczytaj!

3 lipca 2013r. - Zapytanie poselskie Poseł Ewy Malik w spr. planowanej budowy połączenia kolejowego MPL Katowice w Pyrzowicach (Źródło: BIP Ożarowice) przeczytaj!

8 lipca 2013r. -  Telewizja Internetowa -

KALENDARIUM WYDARZEŃ ZWIĄZANYCH Z PROJEKTEM BUDOWY POŁĄCZENIA KOLEJOWEGO

MIĘDZYNARODOWEGO PORTU LOTNICZEGO „KATOWICE” W PYRZOWICACH

Z MIASTAMI AGLOMERACJI  GÓRNOŚLĄSKIEJ.

Autorem tego obszernego opracowania - pierwszego, zbierającego w jedną całość, dostępną część  wiedzy na temat wydarzeń związanych z projektowaniem budowy linii kolejowej do lotniska w Pyrzowicach od roku 2009 do chwili obecnej jest Radny Gminy Bobrowniki - Pan Jacek Mościński. W opracowaniu zawarte są  fakty, zdarzenia i dokumenty, do których udało się dotrzeć autorowi, a które mają związek z projektem budowy kolei do Pyrzowic.

Uzupełnieniem materiału jest dodatek do kalendarium, opracowany przez Panią Zofię Krzykawską - Prezesa Stowarzyszenia: Siemonia - Przeszłość Teraźniejszość Przyszłość, zawierający opis wydarzeń nieujętych w powyższym kalendarium .
Zapraszamy do lektury!

17 lipca 2013r. - Pismo PKP PLK SA dotyczące wyłączenia z eksploatacji linii kolejowej nr 182 (Źródło: BIP Ożarowice) - zapoznaj się

22 lipca 2013r.- Uchwała Nr XLII/403/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie  przedłożenia alternatywnej propozycji połączenia MPL "Katowice" z miastami aglomeracji górnośląskiej z wykorzystaniem linii kolejowej nr 131 i nr 182 Tarnowskie Góry-Zawiercie. ( Źródło: BIP Ożarowice)- przeczytaj !

5 sierpnia 2013r. - Pisma Marszałka Województwa Śląskiego - Pana Mirosława Sekuły do Panów: Andrzeja Massela - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (czytaj); Remigiusza Paszkiewicza - Prezesa Zarządu PKP PLK S.A (czytaj) oraz Jakuba Karnowskiego - Prezesa Zarządu PKP S.A (czytaj) w sprawie rewitalizacji linii kolejowej nr 182  ( Źródło: BIP Ożarowice)

19 sierpnia 2013r. - Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Modernizacja i rozbudowa Katowickiego Węzła Kolejowego". -zobacz !

 

22 listopada 2013r. - "Ciekawe informacje"  w sprawie połączenia kolejowego MPL Katowice  w Pyrzowicach z miastami Aglomeracji Górnośląskiej ukazały się 22 listopada 2013r.  na stronie Urzędu Gminy Bobrowniki. ( Pisma zostały wysłane w kwietniu 2013r.). Warto zapoznać się z ich treścią:

 1. Pismo przedstawiciela PKP PLK - Centrum realizacji inwestycji w Warszawie -  przeczytaj!
 2. Zgłoszenie zawiadomienia do Prokuratury Rejonowej w Tarnowskich Górach - zobacz!

 


 

 

2014 ROK.

 

3 stycznia 2014r. OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

w Katowicach:

Wyznaczenie nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa połączenia kolejowego MPL “Katowice” w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej, odcinek Katowice-Pyrzowice”

( WOOŚ.4201.1.2011.JB  z   31  grudnia  2013 roku )

Na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam, że wniosek  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 03-374 Warszawa, ul. Targowa 74 z 15 września 2010r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa połączenia kolejowego MPL “Katowice” w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej, odcinek Katowice-Pyrzowice”, nie będzie rozpatrzony w wyznaczonym wcześniej terminie do 31.12.2013r.

Zgodnie z informacją przekazaną przy piśmie z 23 grudnia 2013r.  przez Panią Martę Wronkę - Tomulewicz – pełnomocnika Inwestora przedmiotowa sprawa, ze względu na rozpatrywanie dodatkowego wariantu wynikającego z konsultacji społecznych, wymaga przeprowadzenia dodatkowych prac i analiz oraz ich uwzględnienia w dokumentacji.

Nowy termin załatwienia sprawy został wyznaczony na dzień 31 marca 2014r.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych, że o podjętych czynnościach będę informował na bieżąco w formie obwieszczeń umieszczanych na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach oraz przekazywanych do gmin, na terenie których planowane jest przedmiotowe przedsięwzięcie.

 

14 marca 2014r. Kontrola NIK-u przeprowadzana  w PKP PLK S.A. w związku z budową połączenia kolejowego do Pyrzowic     - zapoznaj się !

Źródło:  BIP Urzędu Gminy Ożarowice  ( pismo NIK skierowane do wójta Gminy Ożarowice, oraz odpowiedź Pana Grzegorza Czapli. )

 

31 marca 2014r. - Nowa propozycja dla połączenia kolejowego do Pyrzowic!"

 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. odstąpiły od umowy z niemiecko – polskim konsorcjum na projektowanie nowej linii do lotniska w Pyrzowicach. Powodem decyzji jest blisko 2,5 roczne opóźnienie konsorcjum wykonującego prace projektowe i pozyskującego niezbędne decyzje. Jednocześnie PLK nie rezygnuje z uruchomienia kolejowego połączenia z lotniskiem w Pyrzowicach. Pociągi dojadą do portu lotniczego po wyremontowanej linii łączącej Zawiercie z Tarnowskimi Górami.

Mimo wezwań Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, konsorcjum, którego liderem jest Pöyry Infra GmbH przez 900 dni nie uzupełniło dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji środowiskowej. To jeden z najważniejszych dokumentów pozwalających na przeprowadzenie inwestycji. Oznacza to, że nowa linia w projektowanym kształcie nie powstanie.

PLK nie rezygnuje jednak z uruchomienia kolejowego połączenia do lotniska. Plan zakłada wykorzystanie istniejących linii oraz remont i elektryfikację linii nr 182.

PLK ma już zagwarantowane finansowanie studium wykonalności, natomiast remont i elektryfikacja mogą zostać wykonane dzięki finansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Projekt jest na pierwszym miejscu listy samorządu, ma więc duże szanse na dofinansowanie. Po wykonaniu projektu, prace budowlane mogą ruszyć w roku 2016 i skończyć się rok później. Czas jazdy na lotnisko proponowanym połączeniem wyniesie ok. 45 minut. Przy założeniu, że pociąg zatrzyma się także w Zawierciu, podróż potrwa 55 minut.

Odpowiedzialność za opóźnienia przy projektowaniu ponosi Konsorcjum, co w konsekwencji spowodowało konieczność odstąpienia od kontraktu przez PLK. W związku z powyższym zarządca infrastruktury będzie domagać się od konsorcjum zwrotu poniesionych wydatków. Zaawansowanie finansowe projektu wartego 52 mln zł wynosi 56%. Na etapie przygotowania inwestycji PLK podjęła szereg konsultacji z partnerami społecznymi, którzy wyjątkowo silnie oprotestowywali planowany przebieg nowego odcinka trasy.

Informacja  prasowa Biura Komunikacji i Promocji - pana Mirosława Siemieńca - rzecznika prasowego  PKP PLK.

 

Post scriptum:

Zarząd Stowarzyszenia: SIEMONIA-PRZESZŁOŚĆ TERAŹNIEJSZOŚĆ PRZYSZŁOŚĆ dziękuje Wszystkim, którzy współpracowali i wspierali Stowarzyszenie  w działaniach na rzecz zmiany przebiegu kolei regionalnej z Katowic do lotniska w Pyrzowicach. Cieszymy się, że rzetelne argumenty, konsekwencja, stanowczość  i determinacja we wspólnym działaniu przyniosły w końcu zamierzony efekt i  nasz trud nie poszedł na marne.

W tym miejscu należy wspomnieć o śp. Zofii Krzykawskiej, która od 2009r. niestrudzenie, z ogromnym zaangażowaniem i oddaniem sprawie, broniła  mieszkańców Gminy Bobrowniki przed realizacją tej inwestycji. Dziś, ojców sukcesu będzie z pewnością wielu, tym bardziej uzasadnione jest zwrócenie uwagi na zasługi w tej kwestii, własnie śp. Zofii Krzykawskiej. A tych, którzy być może nie wiedzą lub nie pamiętają już, jak wyglądała batalia "o kolej" zapraszamy do Zakładki: Informacje/Kolej regionalna - warto przypomnieć sobie najistotniejsze fakty.

 

Zapraszamy do portalu Bobrowniki TV , do obejrzenia wypowiedzi Radnej Sejmiku Śląskiego - Pani Barbary Dziuk podsumowującej  historię walki ludzi społecznie zaangażowanych z  decyzjami politycznymi: " Zwyciężył rozsądek, ekonomia i ekologia " - zobacz !

Polecamy również artykuł Pana Przemysława Cichosza - Dyrektora ZGK w Bobrownikach zamieszczony na  Portalu Powiatu Tarnogórskiego - zobacz blog !


2 kwietnia 2014r. - OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

w Katowicach

(WOOŚ.4201.1.2011.JB z 1kwietnia 2014r.)

Na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r. poz. 267) zawiadamiam, że wniosek  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 03-374 Warszawa, ul. Targowa 74 z 15 września 2010r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa połączenia kolejowego MPL “Katowice” w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej, odcinek Katowice-Pyrzowice”, nie będzie rozpatrzony w wyznaczonym wcześniej terminie do 31 marca 2014r.

Zgodnie z informacją przekazaną przy piśmie z 31 marca 2014r.  przez Panią Martę Wronkę-Tomulewicz – pełnomocnika Inwestora przedmiotowa sprawa, ze względu na rozpatrywanie dodatkowego wariantu wynikającego z konsultacji społecznych, wymaga przeprowadzenia dodatkowych prac i analiz oraz ich uwzględnienia w dokumentacji.

Ponieważ jest to kolejna prośba skierowana do tut. organu o przesunięcie terminu załatwienia wniosku nowy termin załatwienia sprawy zostanie wyznaczony po otrzymaniu stosownych uzupełnień.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych, że o podjętych czynnościach będę informował na bieżąco w formie obwieszczeń umieszczanych na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach oraz przekazywanych do gmin, na terenie których planowane jest przedmiotowe przedsięwzięcie.

 


 


MEDIA

n/t kolei regionalnej do MPL "KATOWICE" w Pyrzowicach


( ROK 2012 )

5 marca 2012r :
 • "Kolej na ochronę środowiska " artykuł opublikowany w Dzienniku Zachodnim - ( czytaj )
 • " Jest spór, ale trzeba rozmawiać " - wywiad z Bernardem Błaszczykiem, Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w   Katowicach n/t linii kolejowej  do Pyrzowic i posiedzenia KKOOŚ - ( czytaj )
 • " Bobrowniki i Ożarowice nie chcą u siebie szybkiej kolei" - artykuł  w Dzienniku Zachodnim - ( czytaj )

23 marca 2012r. - Źródło: Rynek Infrastruktury : Artykuł "Kolej do Pyrzowic za 2 mld zł" - przeczytaj

26 marca 2012r. -  Źródło: Gazeta Wyborcza : Artykuł red. Tomasza Głogowskiego " Pociąg co 15 minut " -  o pomyśle Marszałka Adama Matusiewicza, który chce "odkurzyć" stary pomysł powołania śląskiej kolei regionalnej (projekt z lat 80. znany pod nazwą Kolej Ruchu Regionalnego) -  przeczytaj

30 maja 2012r. -

 • "Szybka kolej do Pyrzowic po starym torze?" - artykuł Krzysztofa Szyndzielorza w Dzienniku Zachodnim  - przeczytaj!
 • "Jazda do Pyrzowic po starym torze? Samorządowcy chcą zmiany trasy linii kolejowej"- Tarnowskie Góry - Nasze Miasto - przeczytaj!

11 czerwca 2012r. - "W Zagłębiu są już tory na lotnisko w Pyrzowicach!" - artykuł Tomasza Szymczyka w Dzienniku Zachodnim - przeczytaj!

14 czerwca 2012r. - "PKP nie zmieni przebiegu linii kolejowej do lotniska Pyrzowice" - artykuł Krzysztofa Szyndzielorza w Dzienniku zachodnim - przeczytaj!

11 lipca 2012r. - "Mieszkańcy protestują przeciwko budowie kolei na terenie ich gmin" - artykuł Katarzyny Nylec w Onet regiony - czytaj

19 lipca 2012r. - "Budowa torów do Pyrzowic wystartuje w 2013 r. " źródło Rynek Kolejowy- Infrastruktura     - przeczytaj!

19 lipca 2012r. - "Skarżą się na hałas dochodzący z autostrady"- artykuł w dwutygodniku "Twoje Piekary" - przeczytaj

27 lipca 2012r.  - "Budowa szybkiej kolei do Pyrzowic" - informacja o spotkaniu komisarza Bytomia  ze Zbigniewem Młokosiewiczem -  Kierownikiem Kontraktu "Połączenie kolejowe aglomeracji górnośląskiej z lotniskiem w Pyrzowicach" PKP PLK SA zamieszczona na oficjalnym serwisie miasta Bytomia - przeczytaj!

29 lipca 2012r. - "Budowa szybkiej kolei do Pyrzowic może ruszyć w 2014 r." - artykuł w Onet - Regiony (Źródło: PAP)-  przeczytaj!

7 sierpnia 2012r. - "Szybka kolej na lotnisko nam odjeżdża"- artykuł Tomasza Głogowskiego w Gazeta.pl - Katowice - przeczytaj!

6 września 2012r. "Chcemy i oczekujemy tej inwestycji!' - artykuł w dwutygodniku "Twoje Piekary" - przeczytaj

13 września 2012r. -   Audycja Radiowa : "KAWA NA ŁAWĘ"
Rozmowa  red. Jerzego   Zawartki z Marszałkiem Województwa Śląskiego - Adamem Matusiewiczem w porannym programie Radia Katowice - posłuchaj !
19 września 2012r. -   "Pyrzowice: Budowa połączenia kolejowego do lotniska ponownie zagrożona" - Rynek Infrastruktury - źródło: Gazeta Wyborcza - przeczytaj!
24września 2012r. - „Gazeta Wyborcza” - „ Pusty pociąg na Okęcie. Fiasko inwestycji za miliony”

Coraz niższa frekwencja w pociągach Szybkiej Kolei Miejskiej do Portu Lotniczego Chopina. Pierwsza od kilkudziesięciu lat nowa linia kolejowa w Polsce na razie nie spełnia oczekiwań.   Więcej…

26 września 2012r. TVN Warszawa – „Puste pociągi na Okęcie? Jeszcze nie czas na oceny"

Nowoczesne składy, kursujące na Lotnisko Chopina, mogą zabrać jednorazowo prawie tysiąc pasażerów. Ale jeżdżą niemal puste. Czy inwestycja była niepotrzebna?   Więcej …

Powyżej prezentowane artykuły dotyczą wprawdzie połączenia kolejowego Warszawy z lotniskiem na „Okęciu” jednak w kontekście połączenia kolejowego Katowice-Pyrzowice refleksje są podobne, zaś argumenty m.in. o zbyt małej ilość pasażerów, która nie zapewni rentowności tej inwestycji, wysokich kosztach społecznych i środowiskowych a także znaczących kosztach w przyszłości, związanych z utrzymaniem tego połączenia i infrastruktury mu towarzyszącej, nie są bezpodstawne i w świetle powyższych faktów, warte przemyślenia.

15 listopada 2012r - "Niepewna przyszłość projektu linii Katowice - Pyrzowice" - źródło Rynek Kolejowy- Infrastruktura - przeczytaj

16 listopada 2012r -   "Szybka kolej do Pyrzowic została bez wsparcia" - artykuł Tomasza Głogowskiego w Gazeta.pl - Katowice - przeczytaj

10 grudnia 2012r. - W związku ze zmianą rozkładu jazdy pociągów oraz przejęciem przewozów regionalnych w województwie śląskim przez Koleje Śląskie w mediach ukazało się  sporo ciekawych artykułów na temat "kondycji" kolei. Pozostawiamy je bez komentarza.

Polecamy artykuły w serwisie - " Rynek Kolejowy "

" Marszałek Matusiewicz na dywaniku u ministra Nowaka"

"Sławomir Nowak pisze o reformie kolei na blogu"

"Karnowski: Budowa linii kolejowych jest droga i się nie opłaca"

"58 pociągów Kolei Śląskich nie wyjechało w poniedziałek na trasy"

"Rzecznik Kolei Śląskich zawieszony"

"Koleje Śląskie znów nawaliły. Polecą głowy?

"Skandal, oburzenie i wstyd marszałka. Będą zmiany personalne w Kolejach Śląskich"

a także w Dzienniku Zachodnim:

"Burmistrz Sławkowa: Nie pozwolimy na marginalizację przez Koleje Śląskie" oraz "Koleje Śląskie znowu nawaliły. Pasażerowie sfrustrowani"

12 grudnia 2012r. - Rynek Infrastruktury - "Drogi trzeba budować we współpracy z lokalnymi społecznościami"

12 grudnia 2012r. - Dalszy ciąg chaosu na kolei w województwie śląskim:

Rynek Kolejowy : "Furgalski: To nie mogło się udać"

"Czy marszałek przyjmie ofertę Przewozów Regionalnych?"

"Nowak o Worachu: U mnie przez 5 minut nie byłby prezesem "

"Plan naprawczy Kolei Śląskich "

"Dziennik Zachodni ":  "Chaos w Kolejach Sląskich? Chcą odwołania marszałka"

"Koleje Śląskie na dnie. Przewozy Regionalne znów wjechały na tory"

13 grudnia 2012r. - Gazeta.pl Katowice - "Prezes Kolei Śląskich. Człowiek bez świadomości"

15 grudnia 2012r. - Rynek Kolejowy - "Koleje Śląskie nadal z problemami''

29 grudnia 2012r. - Kurier kolejowy - "Wydarzenia 2012: nowe zarządy PKP"

 

( ROK 2013 )


7 stycznia 2013r. - Gazeta.pl Katowice - "Koszty blamażu Kolei Śląskich idą w miliony"

9 stycznia 2013r.- "Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych do roku 2015 - konsultacje"- Ministerstwo transportu poinformowało o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu Wieloletniego Programu Inwestycji Kolejowych do roku 2015. Założono w nim, że w latach 2012-2015 na 135 inwestycji kolejowych wydane zostanie 31,6 mld zł. Opinie na temat projektu będą zbierane do 11 lutego br. - ( więcej....)

11 stycznia 2013r. - Artykuły przesłane przez Pana Dawida Kmiotka - działacza z Ząbkowic :

"Kolej na lotnisko przez Zagłębie Dąbrowskie cz.I" ; "Kolej na lotnisko przez Zagłębie Dąbrowskie cz.II"

14 stycznia 2013r. - "Będzie korekta linii kolejowej do Pyrzowic?"-- Dziennik Zachodni

15 stycznia 2013r. - Pyrzowice: Zmiana przebiegu trasy linii kolejowej do lotniska" - Rynek Kolejowy

18 stycznia 2013r. - TVP- Katowice - Program "Trudny Rynek",w którym co tydzień analizowane są najbardziej istotne oraz najciekawsze wydarzenia ekonomiczne w województwie śląskim oraz w kraju. Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach jest partnerem programu.  Zobacz video ( po ok. 19 min. audycji informacje n/t kolei regionalnej do lotniska w Pyrzowicach )

21 stycznia 2013r. - Mirosław Sekuła nowym marszałkiem woj. śląskiego więcej....

Za „jeden z najpilniejszych nowych projektów” nowy marszałek uznał kolejowe połączenie Katowic z portem lotniczym Katowice Airport w Pyrzowicach. Czytaj: artykuł w Onet. Wiadomości. Śląsk - "Sekuła: zły wizerunek największym problemem woj. śląskiego"

30 stycznia 2013r. "Kolej do Pyrzowic: Bez efektów po 40 miesiącach rozmów" - artykuł red. Michała Wrońskiego w "Dzienniku Zachodnim"

12 lutego 2013r. - Rynek Kolejowy - "Marszałek skarży były zarząd KŚ do prokuratury"

21 lutego 2013r. - " Bliski koniec marzeń o szybkiej kolei do Pyrzowic?" -artykuł w dwutygodniku "Twoje Piekary "{ nr 4 (36) } autorstwa Prezydenta m. Piekary Śląskie - Pana Stanisława Korfantego - czytaj !

22 lutego 2013r. - "Najlepszy wariant" - artykuł w Serwisie informacyjnym Urzędu Miasta Tarnowskie Góry - czytaj!

28 lutego 2013r. - Audycja radiowa "Kawa na ławę" - red. Jerzego Zawartki - rozmowa z Panem Arkadiuszem Czechem - Burmistrzem  Tarnowskich Gór, której tematem  był przebieg projektowanej linii kolejowej łączącej MPL "Katowice" w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej - posłuchaj!"

28 lutego 2013r. - "Rusza Limuzyna na szynach"Informacje z regionu. - zobacz!

28 lutego 2013r.- "Kolej do Pyrzowic przez Tarnowskie Góry?" - Rynek Infrastruktury (źródło PAP ) - czytaj!

28 lutego 2013r. - "Nowy pomysł na kolej do Pyrzowic. Podróż ma być jeszcze dłuższa" - Gazeta.pl.  Katowice - czytaj!

1 marca 2013r. - "Czy Śląsk jest cywilizacyjnym zadupiem?" - artykuł red. Mariusza Urbanke w "Dzienniku Zachodnim" - czytaj!

13 marca 2013r. - "Pociągiem na lotnisko nieco inaczej" - Antyradio Katowice

13 marca 2013r. - Telewizja TVS - na temat konferencji prasowej w sprawie planowanego połączenia kolejowego MPL "Katowice" w Pyrzowicach z miastami Aglomeracji Górnośląskiej   zobacz

5 kwietnia 2013r  - "Gwarek"- Tygodnik Tarnogórski : "Koleją przez Radzionków" , "Rada popiera Radę"

9 kwietnia 2013r. - "Gwarek"- Tygodnik Tarnogórski : "Pociąg do kolei"

10 kwietnia 2013r -  Dziennik Zachodni : " Okrągły stół ws. szybkiego pociągu do Katowice Airport"
12 kwietnia 2013r. - Audycja: Informacje z regionu - "Projekt szybkiej kolei do Pyrzowic" :


12 kwietnia 2013r. - Tarnowskie Góry - Nasze miasto - "Szybka kolej na lotnisko w Pyrzowicach przez Tarnowskie


12 kwietnia 2013r. - Wirtualny Nowy Przemysł - portal Gospodarczy - "Samorząd chce kolei na lotnisko przez Tarnowskie Góry" ( Źródło: PAP)
24 kwietnia 2013r. - Gazeta.pl - Jacek Madej - "Kolej na lotnisko w Pyrzowicach. W końcu jakiś postęp(ik)"


11 maja 2013r. - Onet Wiadomości  - "Marszałek chce kolejowych połączeń z Pyrzowicami z 3 stron" - (Źródło: PAP)
13 maja 2013r. - Informacje z regionu -   "Pociągiem przez Pyrzowice" - posłuchaj !

14 maja 2013r. - Audycja radiowa "Kawa na ławę" - red. Jerzego Zawartki - rozmowa z Marszałkiem Woj. Śląskiego Panem Mirosławem Sekułą - posłuchaj!

18 czerwca 2013r   - Wirtualny Nowy Przemysł - Portal Gospodarczy - "A. Tomasik, GTL: szansa na kolej do Pyrzowic do 2017 roku" - artykuł Pawła Szygulskiego.

 

( ROK 2014 )

 

24 luty 2014r. - Gazeta.pl Katowice - "Pociągiem z Katowic wprost do samolotu. Kolej do Pyrzowic w końcu powstanie?" - artykuł red. Przemysława Jedleckiego - przeczytaj !

31 marca 2014r. -

 • Portal Gospodarczy wnp.pl -  "PLK zerwało umowę z projektantem kolei z Katowic na lotnisko"- przeczytaj!
 • Portal Samorzadowy - "Będzie połączenie kolejowe z lotniskiem w Katowicach" - przeczytaj !
 • Gazeta.pl. Katowice  -  artykuł red. Przemysława Jedleckiego:"Nie będzie "szybkiej" kolei do Pyrzowic. Trasa przez Zawiercie i Tarnowskie Góry"- przeczytaj!
 • TVN 24 BiŚ - "Umowa na pociąg na lotnisko w Pyrzowicach zerwana, ale i tak powstanie połączenie kolejowe" - przeczytaj!
 • Rynek infrastruktury - artykuł red. Pawła Rydzyńskiego - "Znakomita decyzja w sprawie kolei do Pyrzowic" - przeczytaj!

 

------------------------------------------------------------------------

 

KOMPENDIUM  WYDARZEŃ ZWIĄZANYCH Z PROJEKTEM BUDOWY POŁĄCZENIA KOLEJOWEGO MPL „KATOWICE” W PYRZOWICACH Z MIASTAMI AGLOMERACJI  GÓRNOŚLĄSKIEJ - opracowany przez Pana Jacka MOŚCIŃSKIEGO.

Zapraszamy  do zapoznania się z obszernym opracowaniem Pana Jacka Mościńskiego - radnego Gminy Bobrowniki, zbierającym w jedną całość,  dostępną część  wiedzy na temat wydarzeń związanych z projektowaniem budowy linii kolejowej do lotniska w Pyrzowicach od roku 2009 do czerwca 2013r.

Materiał zawiera  fakty, zdarzenia i dokumenty, do których udało się dotrzeć autorowi, a które mają związek z projektem budowy kolei do Pyrzowic. Uzupełnieniem materiału jest dodatek do kalendarium, opracowany przez Panią Zofię Krzykawską - Prezesa Stowarzyszenia: Siemonia - Przeszłość Teraźniejszość Przyszłość, zawierający opis wydarzeń nieujętych w powyższym kalendarium .

Kalendarium i dodatek zamieszczone zostały na portalu  

Zapraszamy do lektury!

 


 

Linia kolejowa do Pyrzowic przez Tarnowskie Góry:


"Dobry przykład koordynacji inwestycji"


Fot.Shutterstock

Jak już wcześniej informowaliśmy (artykuł na końcu Zakładki), PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. odstąpiły od umowy z niemiecko – polskim konsorcjum na projektowanie nowej linii do lotniska. Powodem decyzji było blisko 2,5 roczne opóźnienie konsorcjum wykonującego prace projektowe, a także wyjątkowo silne protesty partnerów społecznych.

PLK jednak nie zrezygnowało z uruchomienia kolejowego połączenia z lotniskiem w Pyrzowicach - nowy plan zakłada wykorzystanie istniejących linii oraz remont i elektryfikację linii nr 182, łączącej Zawiercie z Tarnowskimi Górami (o co zabiegało m.in.nasze stowarzyszenie).

W listopadzie 2014r. PKP PLK rozstrzygnęły przetarg na wykonanie dokumentacji przedprojektowej trasy Tarnowskie Góry - Zawiercie.

Podpisano umowę z konsorcjum Projekty Inżynieryjne i Architektoniczne z Warszawy oraz z KV Consultores de Ingenieria Proyectos y Obraz z Madrytu, przedmiotem której jest opracowanie :

- dokumentacji przedprojektowej w ramach projektu pn: " Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej Tarnowskie Góry - Zawiercie ( część kolejowa)

- dokumentacji przedprojektowej na "Budowę linii napowietrzno-kablowej 110 kv relacji: istniejąca stacja 110/15 Siewierz - planowana stacja 110/20 kv Pyrzowice lotnisko - istniejąca stacja 110 kv Miasteczko Śląskie ( część energetyczna)

Według wcześniejszych zapowiedzi PLK potem mógłby zostać ogłoszony przetarg na prace budowlane w formule "projektuj i buduj”.Obecnie trwające prace nad dokumentację przedprojektową odbudowy linii kolejowej z Tarnowskich Gór do Zawiercia, PKP PLK prowadzą współpracując ze spółką Tauron Dystrybucja.

Chodzi o powiązanie kolejowego przedsięwzięcia z budową nowej linii energetycznej wysokiego napięcia.


Dyrektor ds. realizacji inwestycji - Pan Marcin Mochocki ocenia, że to dobry przykład koordynacji różnych inwestycji – PKP PLK, polegającej na odbudowie linii kolejowej i Tauronu, polegającej na budowie linii wysokiego napięcia.

Infrastruktura energetyczna i kolejowa mają  być ze sobą ściśle powiązane. To z jednej strony realizuje potrzebę lotniska – poprawę  zasilania energetycznego, a z drugiej strony - kolei, bo w ramach odbudowy linii nr 182 planowana jest  jej elektryfikacja.

Dzięki temu  zapewniona zostaje możliwość obsługi tego połączenia taborem posiadanym przez regionalnego przewoźnika, czyli Koleje Śląskie. Podobnego zdania jest wiceprezes spółki Tauron - Pan Marek Kleszczewski, który podkreśla, że w ten sposób energetyka wspiera rozwój dróg komunikacji z portem lotniczym i  stwarza możliwości dalszego rozwoju lotniska.

Nieeksploatowana obecnie w większości, jednotorowa linia nr 182 łącząca Tarnowskie Góry z Zawierciem, przechodzi przez bezpośrednie okolice portu lotniczego Katowice. Oprócz kompletnego remontu planowana jest jej elektryfikacja. Przedsięwzięcie ma zostać wykonane przy wsparciu środków UE. Pierwotnie zamierzano współfinansować je środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-2020 (we wczesnych pracach nad programem wstępnie oszacowano koszt na 331,8 mln zł).

Ostatecznie jednak  - zgodnie z przyjętym przez rząd dokumentem „Śląsk 2.0. Program wsparcia przemysłu Województwa Śląskiego i Małopolski Zachodniej” - projekt "Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie" planowany jest do dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).

Wraz z realizacją połączenia do lotniska zrewitalizowany zostanie prowadzący do Tarnowskich Gór od strony aglomeracji katowickiej (z Chorzowa Batorego) odcinek tzw. magistrali węglowej, czyli linii kolejowej nr 132. Odcinek linii kolejowej nr 137 Katowice - Chorzów Batory rewitalizowany jest w tym roku.

(Źródło:PAP)

 
Start Kolej regionalna - kalendarz wydarzeń