STOWARZYSZENIE SIEMONIA - PRZESZŁOŚĆ TERAŹNIEJSZOŚĆ PRZYSZŁOŚĆ

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Drukuj PDF

 

18 marca 2011r - Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia S-PTP


O godz. 18.15 ( II termin) w Publicznym Gimnazjum w Siemoni odbyło się :

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA "SIEMONIA-PRZESZŁOŚĆ TERAŹNIEJSZOŚĆ PRZYSZŁOŚĆ".

Podczas zebrania przedstawione zostały sprawozdania rzeczowe i finansowe za rok 2010 oraz sprawozdanie z audytu wewnętrznego.Po dyskusji nad przedstawionymi sprawozdaniami jednogłośnie podjęto uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rzeczowego i finansowego oraz w sprawie zatwierdzenia planu pracy i budżetu na rok 2011.Następnie poinformowano zebranych o sprawach bieżących, przedstawiono relację ze "Spotkania informacyjnego" w sprawie modernizacji linii kolejowej E65-Południe ( więcej informacji w zakładce "Kolej Dużych Prędkości") i informację z obrad Powiatowej Komisji Infrastruktury.Omówione zostały zagrożenia wynikające z kumulacji stref ograniczonego użytkowania inwestycji liniowych (kolej regionalna, kolej dużych prędkości, autostrada) i lotniska na obszarze gminy Bobrowniki. Przyjęto do realizacji wnioski zgłoszone podczas obrad.Zebranie zakończyły sprawy organizacyjne.

Wszystkim uczestnikom zebrania - członkom stowarzyszenia i zaproszonym gościom dziękujemy za przybycie i aktywny udział a Komisji Rewizyjnej za pozytywną ocenę działalności Zarządu.

"Sukcesem jest, jeśli dzięki swojej dobrze wykonywanej pracy pozostawisz świat chociaż odrobinę lepszym"

Ralph Waldo Emerson

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2010 rok.  - zapoznaj się


 


 

23 marca 2012 r. – Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia S-PTP

23 marca 2012 r. w Domu Kultury w Siemoni odbyło się :

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

Stowarzyszenia: SIEMONIA - PRZESZŁOŚĆ TERAŹNIEJSZOŚĆ PRZYSZŁOŚĆ

Gościem zebrania był Wójt Gminy Bobrowniki - Pan Arkadiusz Ziemba, który w swoim wystąpieniu zasygnalizował licznie zebranym członkom stowarzyszenia - mieszkańcom Siemoni,  problemy związane z kończącą się już niebawem budową  autostrady A1, oraz przedstawił stanowisko Urzędu Gminy w sprawie planowanej budowy kolei regionalnej, łączącej MPL "Katowice" w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej.

Mieszkańcy zadawali Panu Wójtowi wiele pytań dotyczących negatywnych skutków inwestycji liniowej, której budowa dobiega właśnie końca. A mianowicie - zwrócili uwagę na ogrom zniszczonych dróg lokalnych i powiatowych, wywóz odpadów z autostrady i składowanie ich w miejscach do tego nie przeznaczonych, na zalania  i podtopienia, które wystąpiły wskutek zaburzeń hydrologicznych, brak odwodnienia i złe wyprofilowanie nawierzchni ulicy Wolności, odcinek pod Dziewiczą Górą, pozostawienie odpadów powstałych podczas wymiany nawierzchni drogi, prosili o  wzmocnienie rowu R10 i odtworzenie  zniszczonych i uszkodzonych piezometrów oraz rowów odwadniających południowe pobocze ulicy Kościuszki, za autostradowym obiektem mostowym w Siemoni.  Pytali też o lokalne inwestycje gminne - budowę chodników, remonty zdewastowanych dróg, plany budowy kanalizacji, skutki wejścia w życie tzw. ustawy śmieciowej, o podwyżkę podatków od nieruchomości i wiele innych.
Niestety, ze względu na ograniczony czas spotkania, pewnie nie wszystkie tematy mogły zostać poruszone.

W dalszej części zebrania przedstawiono sprawozdania  rzeczowe i finansowe za 2011r.  (zobacz - Kalendarium 2011r) oraz z audytu wewnętrznego, które to zostały jednogłośnie zatwierdzone przez Walne Zebranie. Następnie podjęto  uchwały w sprawie planu pracy i budżetu na rok 2012, a także zmian w składzie Zarządu Stowarzyszenia. W związku z rezygnacją Pani Magdaleny Wójcik z funkcji Prezesa i członka Zarządu, dokonano wyborów uzupełniających do Zarządu Stowarzyszenia oraz wybrano nowego prezesa i wiceprezesa.

Skład Zarządu po wyborach:

Prezes – Zofia Krzykawska

Wiceprezes Jerzy Gadaczek

Wiceprezes – Jan Gwóźdź

Skarbnik – Joanna Waler

Sekretarz – Maria Czerwiecka

Członek Zarządu – Wiesława Furgacz

Członek Zarządu – Tadeusz Kańtoch

 

Na koniec omówiono  sprawy  bieżące  i tu najważniejsza okazała się informacja z posiedzenia zespołu Krajowej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko dla przedsięwzięcia „Budowa połączenia kolejowego MPL „Katowice” w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej (relacja w zakładce Informacje/Kolej regionalna).

Wszystkim uczestnikom zebrania - Panu Wójtowi, Członkom i Sympatykom naszego Stowarzyszenia serdecznie dziękujemy za  przybycie oraz bardzo aktywny udział, a Komisji Rewizyjnej za pozytywną ocenę działalności Zarządu. Podziękowania kierujemy również do Pani Małgorzaty Trzcionki za pomoc w organizacji zebrania.


SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 rok -   zapoznaj się


 


 

 

1 marca 2013r. – Dom Kultury w Siemoni

 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia:

SIEMONIA - PRZESZŁOŚĆ TERAŹNIEJSZOŚĆ PRZYSZŁOŚĆ

Fot. H. Wadowski

Podczas  zebrania zatwierdzone zostały  sprawozdania:  rzeczowe  i finansowe za 2012r, podjęte  uchwały w sprawie budżetu na rok 2013, zatwierdzono plan pracy na 2013r.  a także omówiono  sprawy  bieżące   (m.in. przedstawiono najnowsze informacje w sprawie przedsięwzięcia „Budowa połączenia kolejowego MPL „Katowice” w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej”)

Wójt Gminy Bobrowniki Pan Arkadiusz Ziemba w związku z zaproszeniem na zebranie skierował list do Pani Zofii Krzykawskiej - Prezesa Stowarzyszenia S-PTP – ( przeczytaj! )

Gośćmi zebrania byli m.in. Radni Gminy Bobrowniki – Panowie Stanisław Przybylak i Jacek Mościński oraz Prezes OSP Siemonia – Pan Mieczysław Błoński.

Relacja filmowa z otwarcia obrad Walnego Zebrania Członków na portalu - zobacz!


SPRAWOZDANIE FINANSOWE  ZA 2012r. -  zapoznaj się!

 


 

 

10 stycznia 2014r. Dom Kultury w Siemoni


WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

Stowarzyszenia : SIEMONIA – PRZESZŁOŚĆ TERAŹNIEJSZOŚĆ PRZYSZŁOŚĆ

Podczas zebrania przedstawione zostały, a następnie zatwierdzone sprawozdania: rzeczowe i finansowe z 4-letniej kadencji Stowarzyszenia. Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła pracę Zarządu i udzieliła absolutorium, podkreślając pracowitość i ogromne zaangażowanie wszystkich członków Zarządu.

Następnie przeprowadzono wybory do nowych władz Stowarzyszenia - Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Nad prawidłowością wyborów czuwała Komisja Wyborcza. Prezesem Stowarzyszenia: SIEMONIA-PRZESZŁOŚĆ TERAŹNIEJSZOŚĆ PRZYSZŁOŚĆ została jednogłośnie wybrana Pani Joanna Waler.

W Zakładkach: Zarząd i Komisja Rewizyjna - przestawiamy nowy skład władz Stowarzyszenia.

Dziękujemy Wszystkim Członkom Stowarzyszenia za liczny i aktywny udział w zebraniu, gratulujemy nowo wybranym władzom Stowarzyszenia i życzymy owocnej pracy dla dobra wspólnego.

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013r. - zapoznaj się !

 

 


 

 

26 marca 2015r. o godz. 18.15 w Domu Kultury w Siemoni odbyło się:

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia :

SIEMONIA – PRZESZŁOŚĆ TERAŹNIEJSZOŚĆ PRZYSZŁOŚĆ.

Obrady zaszczycili swą obecnością:  Pan Stanisław Przybylak - wiceprzewodniczący Rady Gminy Bobrowniki, Pani Katarzyna Cofała - Radna z Siemoni, Pani Ewelina Gajdzik - nowo wybrany sołtys Siemoni, Pani Alina Szaleniec - Prezes Koła Gospodyń Wiejskich oraz Pan Mieczysław Błoński - Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej. Pani Teresa Głogowska - wiceprzewodnicząca Rady Gminy Bobrowniki nieobecna ze względu na inne obowiązki, przekazała na ręce Prezes S-PTP pozdrowienia oraz życzenia owocnych obrad.

Po sprawdzeniu listy obecności i stwierdzeniu prawomocności obrad przystąpiono, zgodnie z regulaminem, do wyboru przewodniczącego oraz sekretarza zebrania a także członków Komisji Uchwał i Wniosków.

Następnie Pani prezes - Joanna Waler przedstawiła sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w 2014r. zaś Pan Leszek Fałek - skarbnik, zapoznał zebranych ze sprawozdaniem  finansowym. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Wojciech Sztam  po zapoznaniu  członków stowarzyszenia z wynikami audytu wewnętrznego, ogłosił, że Komisja Rewizyjna udziela Absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia S-PTP za 2014rok.

W kolejnym punkcie obrad przedstawiono plan pracy oraz założenia budżetu na rok 2015. Po dyskusji programowej zatwierdzono jednogłośnie przedstawione propozycje, a następnie przystąpiono do omówienia spraw bieżących.

Na zakończenie zebrania Pani Joanna Waler - podziękowała za udział w zebraniu, a w związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkiej Nocy przekazała wszystkim zebranym  serdeczne życzenia świąteczne i symboliczny słodki upominek.

Przy okazji - wszyscy zebrani mogli zapoznać się z wystawą fotograficzną pt."Znalezione na strychach i w starych szufladach", którą prezentowaliśmy już w październiku 2014r, ale w związku z dużym zainteresowaniem, jakim się cieszyła postanowiliśmy ponownie udostępnić wszystkim zainteresowanym.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014r. - zapoznaj się!


 

11 marca 2016r  - godz. 17.30 (I termin) , 17.45 (II termin)

w Domu Kultury w Siemoni odbyło się

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW


Fot. Agnieszka Błońska

 

Obrady zaszczycili swą obecnością: Pan Janusz Majczak - doradca wójta Gminy Bobrowniki, Pani Teresa Głogowska i Pan Stanisław Przybylak - wiceprzewodniczący Rady Gminy Bobrowniki, Pani Katarzyna Cofała - Radna z Siemoni, Pani Ewelina Gajdzik - sołtys Siemoni, Pani Jolanta Holzheimer - Dyrektor Gimnazjum Publicznego w Siemoni, Pani Alina Szaleniec - Prezes Koła Gospodyń Wiejskich oraz Pan Mieczysław Błoński - Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej a także  Pani Jadwiga Krajcer - instruktor Domu Kultury w Siemoni. Pan Janusz Majczak przekazał na ręce Pani Joanny Waler - prezesa S-PTP, list gratulacyjny od wójta Gminy Bobrowniki - Pana Arkadiusza Ziemby, który prezentujemy poniżej.


Po sprawdzeniu listy obecności i stwierdzeniu prawomocności obrad przystąpiono, zgodnie z regulaminem, do wyboru przewodniczącego oraz sekretarza zebrania a także członków Komisji Uchwał i Wniosków.

Następnie Pani prezes - Joanna Waler przedstawiła sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w 2015r. zaś Pan Leszek Fałek - skarbnik, zapoznał zebranych ze sprawozdaniem  finansowym. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Wojciech Sztam  po zapoznaniu  członków stowarzyszenia z wynikami audytu wewnętrznego, ogłosił, że Komisja Rewizyjna udziela Absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia S-PTP za 2015 rok. W związku z powyższym, zaproszeni Goście, zabierając głos w dyskusji nad działalnością Stowarzyszenia, złożyli Zarządowi gratulacje i wyrazy uznania za bardzo dobrze wykonaną pracę na rzecz społeczności lokalnej i naszej małej Ojczyzny.

W kolejnym punkcie zebrania przedstawiono plan pracy na 2016r. oraz założenia budżetu.  Po dyskusji programowej zatwierdzono jednogłośnie przedstawione propozycje, a następnie przystąpiono do omówienia spraw bieżących.

Fot. Agnieszka Błońska


Dyskutowano m.in. nad problemem bezpieczeństwa i  "Mapą zagrożeń bezpieczeństwa na terenie Gminy Bobrowniki", która ma być  elementem tworzącej się ogólnokrajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa. Wiele emocji wzbudziła kontrowersyjna i niezgodna z obowiązującym prawem decyzja Wojewódzkiego Zarządu Dróg i Mostów w Katowicach o zamknięciu ul. Widokowej w Siemoni, a tym samym zjazdu na drogę 913. Planowana nowelizacja ustawy śmieciowej, według której samorządy na powrót mogłyby  mieć swoje spółki do wywozu odpadów komunalnych i mogłyby zrezygnować z przetargów skłoniła zebranych do dzielenia się poglądami i sugestiami dotyczącymi  tej kwestii.  Ponadto dyskutowano również nad Programem opieki nad zabytkami Gminy Bobrowniki. Tu warto wspomnieć, że Wójt Gminy Bobrowniki ogłosił  właśnie konsultacje społeczne na ten temat.

Na koniec obrad - Pani Joanna Waler - podziękowała wszystkim uczestnikom za aktywny udział w zebraniu, a w związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkiej Nocy przekazała serdeczne życzenia świąteczne.

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2015r. - zapoznaj się !


Stowarzyszenie :

"SIEMONIA – PRZESZŁOŚĆ TERAŹNIEJSZOŚĆ PRZYSZŁOŚĆ"

informuje,  że

16 marca 2018r. o godz. 18.00  (w pierwszym terminie)

w  Domu Kultury w Siemoni odbyło się sprawozdawczo-wyborcze

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

Po przywitaniu zebranych ( zaproszonych gości oraz członków i sympatyków stowarzyszenia), stwierdzeniu prawomocności obrad oraz wybraniu przewodniczącego i sekretarza zebrania, a także: Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Wyborczej, prezes stowarzyszenia - Pani Joanna Waler przedstawiła sprawozdanie z działalności stowarzyszenia w 2017r. i podsumowała pracę zarządu w ostatnich czterech latach.

Skarbnik stowarzyszenia - Pan Leszek Fałek zaznajomił zebranych ze sprawozdaniem finansowym za ostatnia kadencję, ze  szczególnym uwzględnieniem mijającego 2017r

Komisja Rewizyjna, która przeprowadziła wewnętrzny audyt działalności stowarzyszenia, stwierdziła wzorowe wykonanie przez Zarząd Stowarzyszenia przyjętych na siebie obowiązków merytorycznych i formalnych, wniosła  o udzielenie Zarządowi absolutorium za rok 2017.

Wobec powyższego Walne Zebranie Członków w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie udzieliło ustępującemu Zarządowi absolutorium za 2017r. Wystąpienia zaproszonych gości oraz gratulacje i wyrazy uznania za kolejne lata pracy dla naszej siemońskiej społeczności, były miły akcentem dopingującym do dalszej, efektywnej pracy.

W kolejnym punkcie zebrania jednogłośną decyzją Walne Zebranie Członków dokonało zmian w statucie, które umożliwiają  ponowne kandydowanie byłym i obecnym członkom władz stowarzyszenia.  Po krótkiej przerwie, podczas której zebrani mogli zapoznać się z materiałem fotograficznym, obrazującym pracę Stowarzyszenia (prezentacja multimedialna przygotowana przez Panią Agnieszkę Błońską) przystąpiono do części wyborczej zebrania.

Zaproponowano, aby ustępujący Zarząd, wobec wzorowego wypełniania powierzonych zadań, pełnił swoją funkcję w dotychczasowym składzie przez kolejną kadencję. W związku z tym, że Pani Maria Czerwiecka - sekretarz Zarządu nie wyraziła zgody na ponowne kandydowanie, zaproponowano kandydaturę Pani Agnieszki Błońskiej, będącej do tej pory członkiem Zarządu oraz Pani Zdzisławy Zaręby na członka Zarządu.

W wyniku przeprowadzonego głosowania  do Zarządu Stowarzyszenia wybrano jednogłośnie:

Panią Joannę Waler - prezes Stowarzyszenia

Pan Jerzy Gadaczek - wiceprezes

Pan Jan Gwóźdź - wiceprezes

Pan Leszek Fałek - skarbnik

Pani Agnieszka Błońska - sekretarz

Pani Wiesława Furgacz - członek Zarządu

Pani Zdzisława Zaręba - członek Zarządu

Następnie przystąpiono do wyboru członków Komisji Rewizyjnej. Zaproponowano następujących kandydatów:

Pana Marka Pałasińskiego na przewodniczącego Komisji,

Pana Kazimierza Smółkę na wiceprzewodniczącego

Pana Wiesława Stręka na sekretarza Komisji.

Jednogłośną decyzją Walnego Zebrania Członków powołano Komisję Rewizyjną w zaproponowanym składzie.

Prezes Stowarzyszenia - Pani Joanna Waler podziękowała za współpracę ustępującemu Zarządowi oraz członkom Stowarzyszenia. Dziękowała także, za zaufanie jakim została obdarzona poprzez ponowny wybór na to zaszczytne stanowisko, prosząc jednocześnie o kontynuację współpracy i wsparcie działalności Stowarzyszenia m.in. poprzez aktywne uczestnictwo w programach proponowanych i organizowanych  przez Zarząd.

Następnie przedstawiono zebranym plan pracy i propozycje zadań do realizacji w 2018r. oraz plan budżetu. Wynikiem akceptacji przedstawionych propozycji była uchwała Walnego Zebrania Członków  zatwierdzająca przedstawiony plan pracy oraz budżetu.

Dziękując za liczny i aktywny udział w obradach Pani Prezes zakończyła Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia S – PTP.